Convocatòria per obtenir ajuts per a l'habitatge 2018

Convocatòria de subvencions dirigides tant a qui lloga habitatges com a qui en té en propietat

Data d'aprovació de les bases: JGL de 31 de juliol de 2018
Termini màxim de presentació: 23 de novembre de 2018

Informació de l'Oficina d'Habitatge 

LogoGranollers habitatge
C. del Rec, 50
08401 Granollers

Horari: de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i divendres, de 9 h a 13 h

Telèfon i correu electrònic: 93 860 12 00 / habitatge@granollers.cat

Ajuts al lloguer

Per a contractes signats el 2018 la subvenció s’atorga per la suma de tres conceptes:

 • 100 euros mensuals, des del segon mes de pagament del lloguer, amb una percepció màxima de 1200 euros.
 • L’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer fins l’import màxim de 600 euros.
 • La quantitat equivalent a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros.

Per a contractes anteriors a 2018:

 • 100 euros mensuals, amb una percepció màxima de 1200 euros, comptats des de la data de resolució de l'ajut o, en el cas de renovació de la subvenció, des de la data de finalització de la recepció de l'ajut de la convocatòria anterior.

Les bases d’aquesta convocatòria estableixen uns ingressos màxims en funció dels membres de la unitat familiar.

joves menors de 35 anys

persones de 65 anys o més

 per a contractes nous o vigentsper a contractes nous o vigents 

 

a contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal*

a casos que compleixin algunes de les condicions següents:

 
 • ser família monoparental amb menors al càrrec
 • que la persona sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència de gènere
 • acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%

Ajuts a la rehabilitació

a millores de l'accessibilitat en habitatges, edificis i locals

per a façanes i mitgeres en edificis residencials

Ajuts destinats a actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat (formació de rampes, instal·lació d'ascensors...):

- La quantia màxima de l'ajuda serà del 50% del cost subvencionable de l'actuació, si bé no pot superar cap dels paràmetres següents:

 • 1.500 euros de subvenció màxima per l'habitatge si l'actuació es fa en elements comuns d'un edifici plurifamiliar. 
 • Un màxim de 1.200 euros si l’actuació es fa en un local o edifici unifamiliar.

Ajuts per millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges (substitució de banyeres per dutxes, eliminació de graons, redistribució d'aparells sanitaris, instal·lació d'agafadors, substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes, col·locació de portes corredisses...).

 • Per a persones de més 70 anys o amb un grau de discapacitat reconegut.

La quantia màxima de les subvencions serà del 50% del cost subvencionable de l'actuació, si bé, no pot superar un màxim de 800 euros per habitatge.

 • Si l’actuació es fa en elements comuns d’un edifici plurifamiliar, un màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici.

 • Si l’actuació es fa en un edifici unifamiliar, un màxim de 1.000 euros.

Trobareu les bases d’aquesta convocatòria al capdavall d'aquesta pàgina.

Ajuts a la propietat

 per aportacions d'habitatges a la Borsa 

S’atorguen 1.000 euros per cada habitatge que s’adscrigui al Servei de la Borsa de Lloguer Municipal per llogar-lo, a preu més assequible, durant un període mínim de 5 anys.

Es subvencionen les despeses de la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins a un màxim de 200 euros per habitatge.

 

* Què és la Borsa de Lloguer Municipal?

 

Com sol·licitar les subvencions?

Subvencions al pagament del lloguer al 2018

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial al 2018

Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de lloguer municipal al 2018