Marc jurídic i polític

El Pla per a la Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Granollers, aprovat el 29 d’abril de 2003, té entre els seus objectius principals desenvolupar polítiques actives adreçades a la implantació de mesures a favor de la igualtat entre dones i homes, fomentant la participació de les dones en la vida social i eradicar qualsevol tipus de discriminació laboral, cultural, econòmica o política en compliment dels principis reconeguts en la Constitució Espanyola i en el Parlament de Catalunya.

El marc normatiu estatal que determina les actuacions vers la igualtat d’oportunitats entre dones i homes va ser l’aprovació de la Llei orgànica 3/ 2007 per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, i la creació d’un Ministeri d’Igualtat, que han contribuït a l’avanç social i polític en les polítiques de gènere.

A nivell autonòmic, l’aprovació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, ha suposat un nou avenç en les polítiques d’igualtat i en la lluita contra la violència de gènere, màxima manifestació de les desigualtats entre dones i homes.

A Granollers, la creació de la Regidoria del Pla per a la Igualtat i l’actual Pla d'Igualtat d'Oportunitats dona-home (2007-2011) són el marc a través del qual s’impulsen les accions vers la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Pla és l'eina transversal adreçada a tota la població que es desenvolupa i s'implementa a través del CIRD, i que consta de 7 eixos estratègics que es detallen en l'apartat d'àmbits d'actuació.

Finalment i, a nivell de ciutat, el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011, és l'instrument institucional on es planteja com objectiu la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a base de la cohesió social. El II Pla Estratègic de Granollers (2010-2020) també incorpora mesures vers la implantació d’aquesta igualtat de gènere.

 

Recentment, es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 17/2015, d'Igualtat efectiva de dones i homes, l'objecte de la qual és establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.