Cicles formatius de grau superior

1)      Què són?

Els cicles formatius de grau superior  pertanyen als estudis de formació professional i tenen com a objectiu capacitar  l’alumne en l’organització, coordinació, planificació, control i supervisió de tasques d’un camp professional concret.

2)      Com s’hi pot accedir?

-          Amb el títol de batxillerat o equivalent

-          Havent superat el COU

-          Amb el títol de FP2

-          Amb el títol de tècnic superior d’un altre cicle formatiu de grau superior

-          Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, si es tenen  19 anys

-          Amb altres estudis amb efectes equivalents o superiors

3)      Quant de temps dura? Com s’organitza?

Amb la implantació de la LOE els CF tenen una durada de dos cursos acadèmics i de 2000 hores de formació. Tot i així, encara hi ha algun curs LOGSE, amb una durada d’1 any i de 1.400 hores.

La formació es porta a terme al centre de formació, però tot cicle de grau superior inclou 400 hores de formació en el centre de treball (pràctiques) .

4)      Faré pràctiques a l’empresa?

Sí. El programa inclou una formació tutoritzada en centres de treball de no menys de 400 hores.

5)      Quina titulació obtindré?

Títol de tècnic superior de formació professional (amb l’especialitat de cada títol corresponent), equivalent a un certificat professionalitzador de nivell 3.

6)      Quines sortides m’ofereix?

Cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement; en el cas d’alumnes que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris).

Accés al món laboral amb la titulació de tècnic de grau superior.

 

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 23 famílies professionals i en 83 títols o perfils professionals.

A la ciutat de Granollers, aquesta oferta es concreta en 19 perfils professionals de 10 famílies professionals:

 

Tècnic/a Superior  d’Administració i Finances Formació DUAL

Tècnic Superior de Comerç Internacional Formació DUAL

Tècnic/a Superior de en gestió i vendes i espais comercials  Formació DUAL

Tècnic/a Superior d’Automatització i robòtica industrial  Formació DUAL

Tècnic/a Superior de Disseny en Fabricació Mecànica Formació DUAL

Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Formació DUAL

Tècnic/a Superior d’Estètica Integral i Benestar

Tècnic/a Superior de Caracterització i Maquillatge Professional

Tècnic/a Superior d'Assessoria d'imatge personal i corporativa

Tècnic/a Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Formació DUAL

Tècnic/a Superior en programació de videojocs i oci digital-DAM

Tècnic/a Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma Formació DUAL

Tècnic/a Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web  Formació DUAL

Tècnic/a Superior de Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat Formació DUAL

Tècnic/a Superior de Laboratori clínic i biomèdic Formació DUAL

Tècnic/a Superior d’Educació Infantil Formació DUAL

Tècnic/a Superior en transport i logística Formació DUAL

Tècnic/a Superior en Màrqueting i publicitat Formació DUAL

Tècnic/a Superior en Tècniques d'Actuació teatral

 

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers