Sisè Pla de xoc municipal: 1,5 milions per seguir combatent els efectes de la crisi

1.137.000 euros es destinen al foment de l'ocupació

27 d'Abril 2017
+
El Ple municipal d'aquesta setmana va aprovar les modificacions de crèdit necessàries per tirar endavant el sisè Pla de xoc que ha d'ajudar a combatre els efectes de la crisi i que va definir el Consell Econòmic i Social, amb la participació de grups municipals, sindicats i patronals, entre d'altres, aquest mes d'abril.
 
Aquest any l'import destinat és de 1.540.000 euros, 40.000 euros més que el Pla de xoc de 2016. El foment de l'ocupació s'emporta la major part del pressupost d'entre el conjunt de mesures. Així, l’Ajuntament de Granollers contractarà directament 64 persones a l’atur, alhora que les formarà per millorar les seves opcions de trobar feina i afavorir l'entrada de recursos econòmics a les unitats familiars. Com a novetat respecte a plans de xocs anteriors, la durada dels contractes passarà de 6 a 9 mesos, fet que permetrà acumular més temps de cotització. Les retribucions també s’incrementaran respecte plans anteriors i la formació arribarà a les 100 hores per persona. 
El Servei d’Ocupació de Catalunya preseleccionarà les persones candidates, inscrites a l’Oficina de Treball, que no cobren la prestació d'atur i que faran tasques a la ciutat com el manteniment de la via pública, dels equipaments i dels jardins; donar suport administratiu a diversos programes i serveis municipals; o en feines relacionades amb el foment de l'ocupació, de l'emprenedoria i de l'economia cooperativa. Aquest pla d'ocupació local es proposa destinar el 5% dels contractes a persones amb disminució, i la selecció final de persones contractades serà una mostra representativa en termes d'edat i de gènere. 
 
Subvencions a la contractació
Com en altres plans anteriors es continuaran subvencionant les empreses que contractin joves i persones de més de 45 anys. En ambdós casos l'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 5.660,80 €, equivalent a 8 mensualitats del salari mínim interprofessional, per a cada contractació a jornada completa de 12 mesos consecutius de durada mínima. La subvenció màxima que es podrà atorgar a una mateixa empresa és per a 2 contractes. 
 
Ajuts a iniciatives emprenedores
Es tracta d’ajuts per a la posada en marxa i consolidació de noves empreses: subvencions en concepte d’interessos del préstec atorgat per una entitat financera als nous projectes empresarials de Granollers que han estat acompanyats pel Servei d’Emprenedoria de Granollers Mercat (15.000 euros); subvencions destinades a les persones desocupades que es donin d'alta com a autònoms per iniciar un negoci propi, o que constitueixin una cooperativa o societat mercantil (40.000 euros); i aquest any també se subvencionarà fins a un import màxim de 2.500 € la despesa d’inversió per la compra d’una empresa que tanca per part d'una persona o empresa que vol continuar el negoci (projecte Reempresa). L’empresa o la persona que la compra ha de tenir la seva residència a Granollers. 
 
Continuïtat en l'habitatge
El Pla de xoc preveu també mesures per ajudar les famílies a afrontar la manca d’habitatge habitual o el seu manteniment. Així tornarà a haver-hi ajuts per fer front al pagament de les despeses de llum, aigua i gas (30.000 euros); ajuts per pagar despeses urgents relacionades directament al manteniment de les famílies a les llars (45.000 euros); i es mantindrà el Servei de mediació per al lloguer social, que fa d’intermediari entre entitats financeres i famílies deutores a fi d’evitar una execució hipotècaria.
 
Més dotacions per a beques i ajuts
Beques i ajuts complementàries a les que ja atorga l’Ajuntament es mantindran però amb més dotació total (166.500 euros): beques menjador (20.000 euros); accés a les escoles bressol (50.000 euros); material escolar i llibres ESO (45.000 euros); ajuts a la compra de material escolar i llibres (30.000 euros) i suport psicològic per a la infància i l’adolescència (21.500 euros).
 
Formació per joves i més suport econòmic per al tercer sector
El Pla de xoc inclou formació per a joves sense l’ESO, que no poden accedir als programes de qualificació professional inicial. En concret es formaran en escenografia i sonorització, i en hoteleria. L'import total en aquest concepte serà de 38.000 euros.
De nou les entitats del tercer sector que fan programes per pal·liar els efectes de la crisi rebran subvencions per un import total de 44.000 euros, 5.000 euros més que en el Pla de xoc de 2016: APADIS, El Xiprer i Creu Roja.