Resum dels acords del Ple ordinari de 26 d’abril de 2022

27 d'Abril 2022
+
Ple ordinari de 26 d’abril de 2022 (Foto: T. Torrillas)

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2022.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 22 i 29 de març, i de les sessions dels dies 5 i 12 d’abril de 2022.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcaldessa presidenta i els seus delegats.

4.- Presa de possessió del càrrec de regidora d'aquest ajuntament de la senyora Vanesa Jiménez Cano, de la candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP).

5.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. E-3047/2022, de 14 d’abril, relativa a la modificació del nomenament de tinents d’Alcaldia.

El Ple nomena tinent d’alcalde a la regidora Maria Villegas Rueda, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Es reestructura l’ordre de nomenament dels/de les tinents d’Alcaldia establert per la Resolució d’Alcaldia E-4311/2019, de data 15/06/2019, posteriorment modificat per la Resolució d’Alcaldia E-12033/2021, de 30/11/2021, que en el successiu restarà conformat en el sentit següent:

 • Primer tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

 • Segona tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito

 • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou

 • Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres

 • Sisè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró

 • Setè tinent d’alcalde: Sr: Edmundo Rodolfo Benza Alegría

 • Vuitena tinent d’alcalde: Maria Villegas Rueda

Es publicarà aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i difondre el seu contingut mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica i al Portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

Es notificarà aquesta resolució a les persones interessades, pel seu coneixement i efectes.

Es dona compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveuen els articles 38 i 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

6.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. E-3048/2022, de 14 d’abril, relativa a la modificació dels membres de la Junta de Govern Local.

El Ple designa com a nou membre de la Junta de Govern Local a la regidora Maria Villegas Rueda, d’acord amb els fets i fonaments de drets invocats.

S’actualitza la composició dels membres de la Junta de Govern Local establerta al punt segon de la Resolució d’Alcaldia E-4312/2019, de data 15/06/2019, modificada per la Resolució d’Alcaldia E-12032/2021, de data 30/11/2021, que en el successiu restarà conformada pels/per les tinents d’alcalde següents, sota la presidència d’aquesta Alcaldia:

 • Primer tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

 • Segona tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito

 • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou

 • Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres

 • Sisè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró

 • Setè tinent d’alcalde: Sr: Edmundo Rodolfo Benza Alegría

 • Vuitena tinent d’alcalde: Sra. Maria Villegas Rueda

Es publicarà aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposen els articles 52.4 i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i difondre el seu contingut mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica i al Portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

Es notificarà aquesta resolució a la persona designada, pel seu coneixement i efectes.

Es dona compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i demés legislació concordant.”

7.- Modificar el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes.

El Ple modifica la determinació dels membres que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, establert en el punt segon de l’acord plenari de 09/07/2019, posteriorment modificat per l’acord plenari de 30/11/2021, en el sentit següent:

 • Incorporar a la regidora Maria Villegas Rueda en el concepte retributiu de tinents i tinentes d’alcalde en règim de dedicació exclusiva, que percebrà la retribució bruta anual aprovada en l’acord plenari de data 09/07/2019, amb efectes des del dia 27/04/2022.

 • Incorporar a la regidora Vanesa Jiménez Cano en el concepte retributiu de regidors i regidores en règim de dedicació parcial (25%), que percebrà la retribució establerta en l’acord plenari de data 30/11/2021, amb efectes des del dia 27/04/2022.

El Ple acorda mantenir inalterable la resta del contingut dels acords plenaris de 09/07/2019 i de 30/11/2021, referents al règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació.

Es publicarà aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i difondre el seu contingut mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica i al Portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

Es comunicarà aquest acord a les persones interessades, així com al departament de Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

8.- Nomenar nou representant de l’Ajuntament de Granollers al Consorci Teledigital Granollers i a Vallès Oriental Televisió SLU.

El Ple pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Mayoral Antigas com a representant de l'Ajuntament de Granollers davant el Consorci Teledigital Granollers i dins la Junta General i Consell d'Administració de Vallès Oriental Televisió SLU.

El Ple nomena representant de l'Ajuntament de Granollers al Consorci Teledigital Granollers a l'alcaldessa Alba Barnusell i Ortuño.

El Ple designa persona física representant d'aquest Ajuntament a la Junta General i Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU a la senyora Alba Barnusell Ortuño, alcaldessa de l'Ajuntament de Granollers.

Es notificarà aquest acord al Consorci Teledigital Granollers i a la societat Vallès Oriental Televisió SLU, per tal de tramitar la baixa i registrar aquesta designació davant el Registre Mercantil.

Es publicarà la informació d’aquest acord a la Seu electrònica i al Portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

9.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

El Ple aprova inicialment l'expedient 10/2022/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 20.000,00 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: ERC i Primàries.

10.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment l'expedient 11/2022/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 32.600,00 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: ERC i Primàries.

11.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

El Ple aprova inicialment l'expedient 12/2022/111de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 458.913,91 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: ERC i Primàries.

12.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit i per crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment l'expedient 13/2022/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 499.500,00 € i per crèdits extraordinaris per un import de 165.500,00 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, ERC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: Primàries.

13.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost del Museu per suplement de crèdits.

El Ple aprova inicialment l'expedient 14/2022/111de modificació del Pressupost del Patronat del Museu per suplement de crèdits per un import de 55.400,00 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

14.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment l'expedient 15/2022/111de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 1.075.000 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: ERC i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

15.- Aprovar l’ordre de continuïtat del servei de recollida de residus i neteja viària de Granollers a l'empresa TALHER, SA.

El Ple acorda resoldre la discrepància, aixecar la suspensió i continuar amb el procediment per ordenar la continuïtat del servei de Recollida de Residus i de neteja viària, de Granollers amb l’empresa TALHER

El Ple aprova l’ordre de continuació del servei de Recollida de Residus i de neteja viària, de Granollers amb l’empresa TALHER des de l’1 de juny de 2022 fins el dia 31 d’agost de 2022 amb les mateixes prestacions del vigent contracte incloent els termes que contemplen les darreres modificacions aprovades per aquest Ajuntament, i per un import d’1.298.284,90 € IVA inclòs pel període de 3 mesos de vigència de la prestació del servei.

Es notificarà a l’empresa TALHER, amb expressió dels recursos corresponents.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

16.- Mocions

16.1.- Moció per derogar la llei de racionalització i sostenibilitat d’administració local

Presentada pel Grup Municipal Junts per Granollers

Primer. Demanar al Govern espanyol que a través del ministeri competent proposi la derogació de la Llei 27/ 2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i aprovar una nova llei que doti als ens locals dels recursos econòmics necessaris perquè siguin sostenibles i amb capacitat d’atendre els serveis públics de qualitat que els hi corresponen competencialment.

Segon. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat i al Ministeri competent en la matèria en qüestió.

Tercer. Traslladar aquests acords al Govern de l’estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Votació: A favor: PSC, ERC, Junts per Granollers i Primàries. En contra: Ciutadans.

16.2.- Moció de Declaració sobre el Sàhara Occidental

Presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal

Moció desestimada. Votació: A favor: ERC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries. En contra: PSC

16.3.- Moció per a l’impuls de la descàrrega familiar a Granollers

Presentada pelGrup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya

Moció desestimada. Votació: A favor: ERC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries. En contra: PSC

16.4.- Moció sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya

Presentada pel Grup Municipal Socialista

Primer.Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies.

Segon. Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 anys, mitjançant un Acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació, en base al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local atès que és un servei públic de titularitat municipal.

Tercer. Aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 € en base al cost real del servei i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarifació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.

Quart. Generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, com la cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant l’exclusió per motius socioeconòmics.

Cinquè. Elaborar un nou Mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d’escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l’important finançament dels Fons Europeus de recuperació, en base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats municipalistes, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa educativa en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte l’oferta de les llars d’infants privades sense afany de lucre.

Sisè. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO, a UGT i a USTEC.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

16.5.- Moció de rebuig al cas d’espionatge massiu Catalangate

Presentada per Grup Municipal Junts per Granollers, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i el Grup Municipal Esquerra Republicana – Acord Municipal

Moció desestimada. Votació: A favor: ERC, Junts per Granollers i Primàries. En contra: PSC i Ciutadans

16.6.- Moció per a la transformació de la SAREB en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments

Presentada pel Grup Municipal Socialista

Primer. Instar el Govern de l’Estat la modificació de l'objecte social de SAREB per convertir aquesta societat en una eina pública per garantir el dret a l'habitatge amb una durada indefinida.

Segon. Instar el Govern de l’Estat a promoure una modificació de l'articulat de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit; la Llei 11/2015, del 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió; i el Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió d’actius, en relació amb el règim jurídic de la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària.

Tercer. Instar el Govern de l’Estat a elaborar un cens dels actius que té en propietat, SAREB.

Quart. Instar el Govern de l’Estat que fins que no s'adquireixi la propietat dels immobles per l'administració pública, es faciliti una gestió social del parc d'habitatges actual de SAREB per garantir accés a l'habitatge de la població.

Cinquè. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar les gestions pertinents amb la SAREB perquè el sòl urbanitzable que posseeix ho promoguin i tingui un fi d'habitatge públic destinada a lloguer social i assequible.

Sisè. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i les entitats municipalistes de Catalunya.

Votació: A favor: PSC, ERC i Junts per Granollers. Abstenció: Ciutadans. Primàries no ha participat en la votació.