Resum dels acords del Ple de 29 de novembre de 2022

30 de Novembre 2022
+
Ple del 29 de novembre de 2022

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2022.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 18 i 25 d’octubre i de les sessions dels dies 8 i 15 de novembre de 2022.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcaldessa-presidenta i els seus delegats

 

Comissió informativa de l'àrea de serveis generals

4.- Modificar l’acord de condicions del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers, així com ratificar diferents acords de negociació col·lectiva.

Es deixa el punt sobre la taula.

 

Comissió informativa de l'àrea de territori i sostenibilitat

5.- Alliberar el crèdit de l’acord del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per l’exercici 2022.

El Ple aprova esmenar els acords segon, tercer i quart de conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l'exercici 2022.

Es comunicarà aquest acord al Servei de Comptabilitat. 

Votació: A favor: PSC, Junts, Ciutadans, Primàries. Abstenció: ERC.

6.- Aprovar la modificació puntual del POUM de Granollers en l’àmbit del polígon industrial de la Font del Ràdium.

El Ple aprova inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers en l’àmbit del polígon de la Font del Radium , a l’empara de l’article 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).

S’acorda sotmetre a informació pública la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers en l’àmbit del polígon de la Font del Radium aprovada.

El termini d’informació pública tindrà una durada d’un mes i s’ha de convocar mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la premsa periòdica al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Granollers (https://www.granollers.cat). Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

S’acorda la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del present planejament, a l’empra de l’article 73.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Se sol·licitaran els informes als organismes afectats per raó de llur competències sectorials.

 

Votació: Aprovat per unanimitat

 

Comissió informativa de l'àrea d'educació i cohesió

7.- Aprovar l’estimació parcial de la sol·licitud pel Club Natació Granollers del pagament en compte de despeses de manteniment de les instal·lacions de la Piscina Municipal.

El Ple acorda estimar parcialment la petició del Club Natació Granollers amb CIF G08500670, i reconèixer un import de participació 244.101,33 € equivalent al 50% de les despeses considerades de manteniment i rehabilitació del conjunt d’instal·lacions entregades en el moment de la licitació i segons fets i fonaments de dret invocats.

El Ple autoritza la despesa i el pagament per l’import indicat en l’apartat anterior i amb càrrec a la partida pressupostària número K4122/34260/21200 Manteniment piscines.

Es notificarà el present acord a Club Natació de Granollers amb expressió dels recursos pertinents.

Votació: A favor: PSC, ERC, Primàries. Abstenció: Junts, Ciutadans.

 

Informació de la junta de portaveus 

8.- Mocions

8.1.- Moció per exigir el compliment per part del Govern de la Generalitat de Catalunya els acords pel desviament dels vehicles pesants i la instal·lació d’un radar a la Ronda Sud de Granollers

Votació: A favor: PSC, Primàries, Ciutadans. Abstenció: Junts. En contra: ERC

Presentada pel Grup Municipal Socialista

Exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya:

1. Que es compleixin els acords de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya del 26/10/2021.

2. Adoptar els acords de la moció aprovada pel Ple Municipal del mes de maig de 2018.

2. Que es respectin els acords assumits a la reunió del 9 de maig de 2022 amb el Director del Servei Català del Trànsit.

3. Urgir a la redacció i la signatura del conveni on es regula el desviament dels vehicles pesants, i la instal·lació del radar fix.


8.2.- Moció commemoració any Nativitat Yarza Planas

Votació: A favor: PSC, ERC, Junts, Primàries. Abstenció: Ciutadans

Presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana-AM Granollers

Primer. Adherir-se a l’Any Nativitat Yarza Planas que commemora aquest 2022 l’Institut Català de les Dones omplint el formulari corresponent.

Segon. Exigir el compliment dels acords presos a la Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, aprovada al ple ordinari del 29 de juny de 2021.

Tercer. Realitzar una campanya per donar a conèixer la figura de Nativitat Yarza i d’altres dones del municipi que van tenir un paper rellevant durant la República per visibilitzar totes les aportacions que van realitzar moltes dones durant aquest període de la història.

Quart. Traslladar aquests acords a les entitats de dones i feministes del municipi i a l’Institut Català de les Dones.