Resum dels acords del Ple de 26 de març de 2024

26 de Març 2024
+

 1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 27 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2024.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcaldia-presidència i les seves delegacions.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.- Aprovar inicialment els Estatuts de Granollers Energia SA .

El Ple aprova inicialment els estatuts de la societat GRANOLLERS ENERGIA SA.

Se sotmetrà el present acord a informació pública per termini de trenta dies per a l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments amb l’advertiment que, en el cas que no es formuli cap al·legació el text s’entén adoptat definitivament.

Aprovat amb els vots a favor de: PSC/Junts per Granollers/Primàries/PP/Vox. Abstenció: ERC

5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment l'expedient 8/2024/111de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 17.100 €.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Aprovat amb els vots a favor de: PSC/ERC/Primàries/PP. Abstenció: Junts per Granollers//Vox

6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

El Ple aprova inicialment l'expedient 9/2024/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 438.471,28.

S’exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Aprovat amb els vots a favor de: PSC/Junts per Granollers/PP. Abstenció: ERC/Primàries/Vox

7.- Modificar l'Acord de condicions del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers.

El Ple aprova l’acord sobre la incorporació com a disposició transitòria al vigent Acord/Conveni en relació a l’aplicació del complement de productivitat de l’any 2023 el següent redactat:

  1. Iniciar el procediment d’avaluació del personal i de recollida de la informació relacionada amb l’absentisme i el compliment de la jornada amb normalitat, per complir amb la previsió de liquidar la productivitat al mes de març tal i com estava previst.

  2. Establir amb caràcter excepcional per tot el personal afectat d’acord amb l’actual normativa, la modificació dels percentatges dels factors que conformen l’actual complement de productivitat, acordant un 75 % pel concepte d’eficiència (QADS) i un 25 % pel concepte d’assistència, inclosos els col·lectius de la Policia Local, UOS i Espais Verds.

  3. Establir en relació al concepte d'assistència les següents modificacions:

a) Deixar sense efecte l’apartat corresponent a la pèrdua sencera del concepte d'assistència en el cas de més de tres dies d’absència en un període tres mesos establert a l’art 24.

b) S’estableix que si es supera els cinc dies d'absència mensual es perdrà la part corresponent a dita mensualitat.

Es notificaran aquests acords a les seccions sindicals amb representació a l’Ajuntament de Granollers.

Aprovat amb els vots a favor de: PSC. Abstenció: ERC/Junts per Granollers/Primàries/PP/Vox

8.- Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans núm. E-2152/2024, de 6 de març de 2024, relativa al nomenament com a personal eventual de la senyora Eva Godàs.

El Ple dona compte del nomenament com a personal eventual, amb efectes del dia 1 de març de 2024, a la senyora Eva Godàs i Abril, per ocupar una plaça d’assessora-coordinadora i un lloc de treball de directora d’estratègia corporativa i comunicació.

9.- Aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Granollers, amb referència a l’1 de gener de 2024.

El Ple aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2024 de 64.192 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part de l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Es transmetrà còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2024 mitjançant fitxer facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

Es notificarà aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Aprovat per unanimitat

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10.- Mocions.

10.1.- Moció per a l’aprovació de la Declaració de Granollers per l’ambició climàtica

Presentada per tots els grups municipals

Aprovada per unanimitat

Primer. Aprovar la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’ambició climàtica, segons text que es transcriu a continuació.

DECLARACIÓ DE GRANOLLERS per l’ambició climàtica

La recent Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, COP28, va incloure en la seva agenda la primera estimació dels avenços cap als objectius climàtics fixats per l’Acord de París. El resultat del balanç és tan clar com preocupant: encara som molt lluny de limitar l’augment de la temperatura mitjana global als 1,5 °C respecte dels nivells preindustrials.

L’any 2023 ha estat el segon més càlid a Catalunya des del 19501, només per darrere de 2022. Mai s’hi havien produït dos anys de temperatures tan altes de manera consecutiva. El 2023 ha estat també l’any més càlid a escala planetària, i els darrers nou anys han estat els més calorosos des que van començar els registres2. Els nivells de diòxid de carboni mesurats a l’observatori de Manua Loa, Hawaii, segueixen augmentant de forma ininterrompuda.

Les ciutats i els pobles viuen episodis que cada cop fan més evident la relació amb el canvi climàtic i que afecten la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, especialment la més vulnerable: accentuació en la irregularitat del règim de precipitacions, amb episodis de pluges torrencials i de sequeres; onades de calor, especialment a l’estiu; encariment i escassetat dels productes alimentaris; emergència de malalties vehiculades per transmissors inhabituals a les nostres latituds.

L’acció climàtica està mostrant clarament la seva eficàcia. Per exemple, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle han baixat un 8 % a la Unió Europea, gràcies en bona part a la incorporació de les fonts renovables, que ja hi subministren més del 20 % del consum elèctric.

​Davant de tot plegat, defensem que cal impulsar les polítiques locals amb la màxima ambició climàtica, amb centralitat i transversalitat en els governs municipals, i amb la ciutadania com a protagonista.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, conscient del compromís, es fa solidària amb aquesta ambició i vol liderar una acceleració de l’acció climàtica mitjançant la cooperació i l’intercanvi entre els ens locals.
La Xarxa recull el testimoni dels mandats anteriors i es fa ressò dels reptes nous: garantir canvis efectius en la mitigació i avançar en la transició energètica mitjançant marcs com el Pacte de les alcaldies i fórmules innovadores com les comunitats energètiques. I progressar també en els diversos àmbits de l’adaptació al canvi climàtic com ara la renaturalització de les ciutats o la gestió de la sequera.

1 A partir de l’anàlisi de les dades de 19 sèries climàtiques repartides arreu del país.
2 Dades del Programa Copernicus d’Observació de la Terra, impulsat per la UE.

Per tot això, les ciutats i els pobles,

​RECONEIXEM

La realitat de la crisi climàtica, avalada abastament per la ciència, reconeguda políticament com a emergència per moltes de les nostres administracions i contrastada per episodis viscuts directament, com ara sequeres, onades de calor, noves malalties emergents i escassetat de recursos.

​CONSTATEM

Els riscos greus que comporta el retardisme climàtic i la conveniència d’actuar amb ambició climàtica i accelerar la implementació de les polítiques locals, amb centralitat i transversalitat i amb el protagonisme de la ciutadania.

​I ACORDEM:

MOSTRAR una major ambició climàtica i incrementar el ritme en la implantació de les polítiques ambientals.
ACCELERAR la transició energètica equitativa i justa, basada en les energies renovables, en la reducció dels consums i en fórmules innovadores com les comunitats energètiques.

ORIENTAR les polítiques locals a la naturalització, element clau d’adaptació que millora la salut i la qualitat de vida de les persones i redueix les desigualtats.

GARANTIR la gestió de l’aigua en un context de sequera i d’obligada adaptació al canvi climàtic.

MILLORAR la qualitat de l’aire com a factor bàsic de salut física, psicològica i d’equitat social.

AVANÇAR en els objectius d’economia circular i de prevenció de residus i promoure la tendència cap al residu zero.

IMPULSAR l’educació ambiental com a eina de gestió de les polítiques de sostenibilitat amb les persones i per a les persones.

FOMENTAR la participació dels ens locals a la Xarxa i comunicar les experiències pròpies per mostrar el potencial transformador de les polítiques locals.

Els pobles i les ciutats per una major ambició climàtica

​24a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Vilanova i la Geltrú, 7 de març de 2024

 

Segon. Instar als membres de la Xarxa a sotmetre a aprovació la Declaració de Vilanova i la Geltrú als òrgans de govern competents, adaptant i personalitzant els punts indicats si es considera oportú, i notificar-ho a la Secretaria tècnica de la Xarxa (xarxasost@diba.cat).

Tercer. Fer difusió de la Declaració a través dels mitjans de difusió de la Xarxa i donar suport al procés d’adhesió del màxim nombre d’ens locals membres de la Xarxa.

 

10.2.- Moció 8M per la implementació de formacions contra la violència sexista en tots els clubs esportius de Granollers

Presentada pel grup municipal Esquerra Republicana

Moció rebutjada

Votació: a favor: ERC/Junts per Granollers/ Primàries. Abstenció: PP/Vox. En contra: PSC

10.3.- Moció pel verd urbà a la ciutat de Granollers

​Presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana, Junts per Granollers, Granollers Primàries i Greenollers

Moció rebutjada.

Votació: a favor: ERC/Junts per Granollers/Primàries/PP/Vox. Vots en contra: PSC

10.4.- Declaració Institucional de suport als funcionaris de presons

Presentada pel grup municipals de VOX

Moció rebutjada

Votació a favor: Vox. Abstenció: PP. En contra: PSC/ERC/Junts per Granollers/Primàries

10.5.- Moció per a la millora de la línia R8

Presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya i pel Partit Popular

Votació a favor: PSC/ERC/Junts per Granollers/PP/Vox. Abstenció: Primàries

Primer: Que la línia R-8 comenci a Sant Celoni.

Segon:Millorar la freqüència de pas dels combois de la R-8 a 15 minuts en hores punta i de 30 minuts en hores vall.

Tercer. Instar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern de l’Estat espanyol que faci efectiu el traspàs íntegre de Rodalies de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, tal com està pactat, per tal de fer possible el més aviat possible el que reclama la present moció.

Quart. Traslladar aquests acords al Departament de Territori, *al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible*, així com a Comissions Obreres

Cinquè. Demanar l’adhesió mitjançant acord de ple dels municipis de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Montmeló i Mollet del Vallès.”