La primera xarxa de calor per biomassa que escalfarà cinc equipaments públics es construirà l'any que ve

A principis de 2019 també començaran les obres de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'EMT, uns dels projectes més votats dels pressupostos participatius

10 de Desembre 2018
+
Mòduls fotovoltaics a la coberta del Centre Vallès
L'Ajuntament està portant a terme diverses accions encaminades a reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils i substituir-los progressivament per energies renovables, fonts inesgotables i no contaminants, com l'energia solar o la biomassa.
Entre aquestes actuacions destaquen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum elèctric en diversos equipaments; i la propera construcció de dues xarxes de calor alimentades amb biomassa, font d’energia d’origen vegetal, que escalfaran 12 equipaments municipals.
 
Plaques solars per produir electricitat
 
Centre Vallès. S'han instal·lat un total de 90 mòduls fotovoltaics a la coberta plana de l'edifici que ha finançat únicament l'Ajuntament de Granollers, amb una inversió de 45.286,61 €, IVA inclòs. S'estima que aquests panells produiran 36.496 kWh/any, dels quals l'activitat de l'edifici consumirà 31.581 kWh/any, el que suposa un 85% d'autoconsum respecte l'energia elèctrica generada i un 30% si es té en compte el consum d'electricitat del centre al llarg d'un any. Els excendents de producció (caps de setmana, festius, vacances del centre, etc.) s'injectaran a la xarxa elèctrica. Amb el funcionament d'aquesta instal·lació s'evita enviar a l'atmosfera 16,72 Tn CO2eq/any de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). En menys de deu anys es preveu que s'haurà amortitzat la inversió. 
 
S'han instal·lat també panells solars fotovoltaics a les cobertes del centre de Can Cabanyes (2 kWp), les oficines d'Espais Verds al parc firal (0,75 kWp) i a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses (18,2 kWp), tots ells amb cofinançament del projecte europeu InterregMED COMPOSE, del qual l’Ajuntament de Granollers és un dels socis, junt amb altres deu ciutats i organismes de la conca mediterrània. Aquestes tres instal·lacions també han entrat en funcionament al llarg de 2018 i eviten enviar a l'atmosfera 12,34 Tn CO2eq/any de GEH.
 
Escola Municipal del Treball, s'instal·laran sistemes solars fotovoltaics ubicats a la coberta dels edificis antic (25,9 kWp) i nou (36,9 kWp). El projecte executiu va ser finançat al 100% per la Diputació de Barcelona el 2017 i l'execució del projecte ha estat finançada en la primera edició dels pressupostos participatius de Granollers 2018. Actualment l'obra està en fase de licitació pública i es preveu iniciar les obres a principis de 2019 per tal de disposar de la instal·lació acabada abans de la fi de curs 2018-2019. S'estima que aquests panells produiran 89.881 kWh/any, el que suposa entre un 60-70% d'autoconsum respecte l'energia elèctrica generada i un 30% si es té en compte el consum d'electricitat al llarg d'un any.
 
Xarxes de calor de biomassa
 
La construcció d'aquestes xarxes permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. L’Ajuntament, conscient de formar part de la zona 2 d’especial protecció de l’ambient atmosfèric per NOx i partícules (PM10) del Pla d’Actuació per la Millora de la Qualitat de l’Aire, ha establert com a requisit en el projecte i en l’execució que les emissions de PM10 de les calderes de biomassa a instal·lar siguin inferiors a 40mg/m3, d’acord amb el Reglament (UE) de la Comissió  2015/1189 en relació als requisits de disseny ecològic aplicables a calderes de combustible sòlid. Per tal de garantir el bon funcionament de les instal·lacions es preveuen punts de presa de mostres dels gasos emesos (emissions gasoses i partícules), la instal·lació de filtres a la sortida de les calderes, així com controls periòdics dels valors límits d’emissions per tal d'assegurar compliment dels valors límits d'emissió per a partícules i altres contaminants, establerts per les instruccions tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat i Reglament UE 2015/1189. 
 
1. Xarxa de calor per biomassa per subministrar energia tèrmica a 5 equipaments públics: Cinema Edison, Escola Salvador Espriu, EMT, EM Salvador Llobet i IES Antoni Cumella. El projecte ha rebut el 2018 el cofinançament de la Diputació de Barcelona (199.498,57 euros) i s'executarà durant el 2019. La resta de cofinançament serà del pressupost municipal d'inversions 2019 (444.000 euros). Es preveu que quan entri en funcionament s'evitaran 195,78 Tn CO2 eq i un estalvi de 12.311 euros/any. 
 
2. Xarxa de calor per biomassa per subministrar energia tèrmica a 7 equipaments públics: Impremta / Taller d'Artistes, Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, Escola Ferrer i Guàrdia, Pistes municipals d'atletisme, Pavelló municipal El Parquet, Pavelló municipal El Tub, Institut Carles Vallbona. Per a la seva execució s'ha sol·licitat cofinançament (del 50%), en el marc de l'Eix 4. Economia baixa en carboni de la 2a convocatòria del Programa Operatiu dels Fons FEDER a Catalunya per al període 2014-2020. En cas d'obtenir-se el cofinançament la previsió d'execució seria a partir de la data d'atorgament i fins al 31/12/2020. El pressupost s'estima en uns 785.000 euros, les emissions de GEH que s'evitarien serien de 134,4 Tn CO2 eq i l'estalvi econòmic estimat de 28.042 euros/any.