Transformació digital i modernització de l'administració de l'Ajuntament de Granollers

El 18 de maig de 2022 el Ministeri de Política Territorial va aprovar la resolució d’ajudes a municipis per la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Convocatòria: 

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals 2021

Política Palanca:            4. Una Administració per al segle XXI

Component:                   11. Modernització de les administracions públiques

Inversió:                        3. Transformació Digital i Modernització del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i de les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

 Introducció

Per modernitzar l'Administració pública no n'hi ha prou amb dotar-la tecnològicament, sinó que cal reconvertir i redefinir els processos i els procediments interns per aconseguir una gestió millor que suposi l'alliberament de recursos d'acord amb un model de millora contínua de l'administració pública. També cal reformar el marc normatiu per reduir la temporalitat i reforçar el capital humà que treballa al sector públic, així com millorar els instruments de cooperació interterritorial. Aquests són objectius compartits amb el projecte, que pretén millorar l'eficiència i l'eficàcia, redefinir la gestió pública i alliberar recursos per al desenvolupament d'accions amb més valor afegit.

Descripció i objectius

Es defineixen 2 projectes diferents segons la línea de subvenció on s’emmarca (Línia 4 i Línia 5)

L4: Modernització del lloc de treball en mobilitat i accés al cloud a l'Ajuntament de Granollers

L5: Implantació d'un sistema de seguretat de les infraestructures, les comunicacions i els serveis digitals.

Els projectes es basen principalment en:

En el cas de la Línia 4, l'objectiu és dotar les administracions locals de les infraestructures tecnològiques necessàries per modernitzar-les, per tal d'assegurar la disponibilitat en qualsevol circumstància i d'adaptar la capacitat disponible a les necessitats existents en cada moment, contribuint-hi a desenvolupar la connectivitat digital, l'economia de la dada i la intel·ligència artificial a les administracions.

En el cas del projecte de la Línia 5, l’objectiu és garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats per les administracions públiques i millorar les seves capacitats de prevenció, detecció i resposta davant d'incidents de ciberseguretat.

Línia 4: Modernització del lloc de treball i accés al cloud

Implementar l'entorn de treball en cloud per a tots els treballadors per millorar la seguretat, mobilitat i eficiència a la feina.

Substitució de llocs de treball dentorn clàssic a escriptoris lleugers.

Per aconseguir aquests objectius es realitza:

- Ampliació de recursos de computació de CPD (doble recurs de servidor, ampliació de memòria i discos SSD)

- Substitució d'estacions obsoletes per terminals lleugers. I adquisició de 100 portàtils.

- Formació a l'usuari per treballar al cloud

Línia 5: Sistema de seguretat de les infraestructures

- El desenvolupament d’actuacions encaminades a millorar ladequació a lEsquema Nacional de Seguretat (ENS) per part de les Administracions Públiques locals, i orientades a assolir la certificació de la conformitat dels seus sistemes dinformació amb lENS.

- Inversions per implantar serveis de ciberseguretat destinats a millorar les capacitats de prevenció, protecció, detecció i resposta davant d'incidents de ciberseguretat.

- El projecte inclou la declaració de lentitat beneficiària i el compromís en relació amb lexecució amb les actuacions del PRTR – Denominació del projecte – IRIS – Sistema Informació Integral i integrat i plataforma de gestió i tramitació en cloud.

 

Es tracta del compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes de Ciberseguretat que garanteixen la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats per aquest ajuntament i ha adoptat les mesures necessàries per prevenir i detectar incidents de ciberseguretat. A més, està implicada en el reforçament de la ciberseguretat d'aquesta administració i dels serveis proveïts als ciutadans i les empreses, buscant reforçar el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat a través de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Fases i accions

El projecte de Modernització del lloc de treball i accés al cloud té com a objectiu la migració de l'entorn de treball clàssic amb estacions de treball tradicionals en concepte Fat client i amb equips i sistemes operatius obsolets a equips thin client preparat per treballar en un entorn citrix (cloud) corporatiu. Aquelles estacions que per rendiment no es poden migrar, s'actualitzen a darreres versions portàtils de maquinari i programari.

Un treball previ va permetre l'estudi i el prototipatge de l'entorn d'usuari basat en Citrix VDA com a millor solució, implantat per a centres remots i usuaris externs fins a 100 usuaris.

Es descriuen tres fases diferenciades per a la implementació del projecte (a posteriori de la Fase 0)

Fase 0 – Estudi i prototipatge (sense despesa imputada).

Fase 1: Adquisició d’un segon pack de 200 llicències VDA necessàries per al desenvolupament del projecte en modalitat d’ús concurrent per donar cobertura a tota la plantilla (cost de llicències no imputades al pressupost elegible d’aquesta subvenció). Es fa l'ampliació de recursos físics de computació del CPD per continuar mantenint la capacitat de computació redundada. Les tasques consten en adquisició de llicències VDA necessàries, ampliació de recursos d'infraestructura i desplegament de nova granja de cítrix redimensionada.

Fase 2: Primera adquisició i desplegament de 110 terminals thin client per començar a substituir les estacions de treball més obsoletes. Les tasques inclouen la distribució i substitució de terminals. Eliminació i reciclatge de les estacions antigues.

Fase 3: Adquisició i desplegament d’una segona adquisició de 100 terminals en els mateixos termes de la primera. Substitució de màquines obsoletes per nous models portàtils on cal.

Es concreta en dues actuacions:

A) Ampliació de la infraestructura de computació del CPD per assumir l'ampliació de la granja Citrix VDA

B) Infraestructura d'estacions de treball

En el projecte de Sistema de seguretat de les infraestructures, té com a objectiu ampliar i millorar les seves capacitats en ciberseguretat quant a la millora de la seguretat de les dades i processos municipals, mitjançant el desenvolupament de quatre actuacions:

- A1) Adhesió al Centre d'Operacions de Seguretat (SOC) de l'Agència Catalana de Ciberseguretat

- A2) Desplegament de l'eina microClàudia del CCN-CERT a tota l'organització

- A3) Implementació de l'eina Llúcia del CCN-CERT en mode federat amb el de la Plataforma Nacional

- A4) Implementació d'una eina SIEM per tenir capacitat de recol·lecció i correlació bàsica dels registres de traçabilitat (logs) necessaris per a la vigilància. Integrat amb el sistema de monitorització de lajuntament i del CCN-CERT.

 

En aquest sentit, l'entitat s'acull a les actuacions subvencionables de Pla d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat, a través de l'anàlisi detallada de l'estat de situació, definició de l'estratègia de millora de l'adequació a l'ENS, planificació de l'adequació, implantació d'eines de suport, categorització, anàlisi de riscos, declaracions d'aplicabilitat, plans de millora sobre les deficiències trobades, governança i desenvolupament normatiu, preparació i obtenció de la certificació de la conformitat amb l'ENS, etc”.

Fites i cronograma

Modernització del lloc de treball en mobilitat i accés al cloud a l’Ajuntament de Granollers

DENOMINACIÓ DE LA TASCA

DATA D’INICI

 

DATA DE FINALITZACIÓ

 

Fase 1: Adquisició d’un segon pack de 200 llicències VDA

Abril 2020

Juny 2020

Fase 2: Primera adquisició i desplegament de 110 terminals thin client

Juny 2020

Agost 2020

Fase 3: Adquisició i desplegament d’una segona adquisició de 100 terminals més

Gener 2022

Març 2022

 

Implantació d'un sistema de seguretat

DENOMINACIÓ DE LA TASCA

DATA D’INICI

 

DATA DE FINALITZACIÓ

 

A.1) Adhesió al SOC de la Agencia Catalana de Ciberseguridad

Maig 2022

Juliol 2022

Implementació

Maig 2022

Juliol 2022

Formació

Juliol 2022

Juliol 2022

A.2) Desplegament eina microClaudia

Abril 2022

Abril 2022

A.3) Implementació eina Lucía

Març 2022

Març 2022

A.4) Implementació eina SIEM

Març 2022

Maig 2022

Finançament

Modernització del lloc de treball en mobilitat i accés al cloud a l’ajuntament de Granollers

190.231,00 €

Implantació d'un sistema de seguretat

41.974,02 €

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ

232.205,02 €