Història del centre

El Centre d’educació especial Montserrat Montero va ésser creat el 3 de maig de 1965, amb el nom de Verge de Montserrat, partint de la preocupació d’un grup de pares amb fills amb retard mental als qui era necessari proporcionar una educació adequada.

Així, el 28 de juny de 1965, es va constituir l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Nens amb Disminució Psíquica.  L’Ajuntament de Granollers va cedir el primer local, situat al carrer de Torras i Bages, on varen rebre atenció 9 alumnes. A l’any 1971 l’escola es va traslladar a una finca de la Torreta, cedida per un particular.

Al cap dels anys, aquelles instal·lacions varen resultar inadequades. Per això es varen iniciar gestions amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a la construcció d’un nou Centre en terrenys propietat de l’Ajuntament de Granollers.

Al febrer de 1976 el Ple de l’Ajuntament “en sessió ordinària” aprovà el conveni amb l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Nens amb Disminució Psíquica, que estableix les bases que regulen la relació entre l’Ajuntament i l’Associació. En l’apartat segon manifesta que l’Ajuntament li concedeix el dret d’ús de l’activitat per un període de 30 anys renovable per igual període de duració. Tal dret d’ús tindrà caràcter essencialment administratiu i s’integra dintre el conveni que s’estableix entre l’Ajuntament i l’Associació.

En aquest mateix any s’inicien la construcció i els tràmits administratius per sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ciència la concessió d’una subvenció per a l’execució de les obres.

Pel maig de 1978 el Ministeri notifica l’aprovació de l’expedient de subvenció corresponent al 80% del pressupost total.  El 20% restant el finança la Fundació Montserrat Montero de Sisquelles i les desviacions produïdes en el pressupost inicial.  En reconeixença d’aquesta col·laboració es va acordar denominar al nou centre, Centre de Pedagogia Terapèutica Montserrat Montero.

El centre va entrar en funcionament al setembre de l978. La inauguració oficial, la va fer  el molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, el 20 de juny de 1980.

Des del curs 1980-1981 fins al curs 1991-1992 l’escola va continuar gestionada pel Patronat, i el 18 de novembre de 1992 el Patronat va passar a ser una fundació, la Fundació Privada Vallès Oriental per a Discapacitats Psíquics, que a més de gestionar l’escola també gestionava el taller Xavier Quincoces i la Residència i Centre de Dia Valldoriolf.

A l’any 2008, l’Ajuntament de Granollers no renova la cessió d’us a la Fundació i l’escola passa a ser una entitat depenent del Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero, ens públic de caràcter voluntari, sotmès al règim local, a l’empara de l’article 312 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, integrat per l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Consorci s’ha creat per al desenvolupament de la política educativa en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives especials i la gestió conjunta de l’Escola Montserrat Montero, en virtut de les competències que legalment tenen atribuïdes les institucions que l’integren.

Durant el curs 2008-2009, el Departament d’Educació proposa al centre ampliar les seves funcions, i esdevenir un centre de recursos i suport a la inclusió als centres ordinaris d’alumnes amb discapacitat, en base a la llarga experiència i formació del personal del centre.