El proper dimarts dia 29 d'octubre, Ple municipal

El punt més destacat de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de les ordenances fiscals. La sessió serà a les 19.30 hores, a la Sala de Plens

24 de Octubre 2013

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació de les actes dels Plens de les sessions dels dies 17 i 24 de setembre de 2012.

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 32 a 36, corresponents als dies 3, 10, 17 i 24 de setembre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4) Dictamen relatiu a restar assabentat de l'informe d'Intervenció de data 20 de setembre de 2013 sobre les factures pendents de pagament a data 19 de juliol de 2013 i que eren vençudes, líquides i exigibles a 30 de maig d'enguany, d'acord amb les obligacions establertes a l'article 16 del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny

5) Dictamen relatiu a designar un conseller general membre de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

6) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 22/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

7) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 23/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit.

8) Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals i reguladores de preus públics, per a l'exercici 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9) Dictamen relatiu a aprovar la delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10) Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d' infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos (exp. 033/13, VMCA).

11) Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d' infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos (exp. 034/13, MMMG).

JUNTA DE PORTAVEUS

12) Mocions. 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS