Resum dels acords de Ple de 29 de juny de 2021

30 de Juny 2021
+

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2021.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 18 i 25 de maig, i de les sessions dels dies 1, 8 i 15 de juny de 2021.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.- Aprovar el compromís amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Aliança Catalunya 2030.

El Ple aprova el compromís de l’Ajuntament de Granollers amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, i donar continuïtat a la feina feta fins ara assumint com a propis els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a ”l’Aliança Catalunya 2030”, pel qual es compromet a treballar activament a favor de l’assoliment dels ODS i l’Agenda 2030, de forma conjunta, transversal i responsable, i a construir una aliança forta i dinàmica que permeti generar sinergies per fer de Catalunya i el món un lloc millor el 2030, a través de la signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya.

Es notificarà aquest acord al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, amb l’expressió de la possibilitat d’interposar-hi els recursos corresponents.

Aprovat per unanimitat

 

5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

El Ple aprova inicialment l'expedient 22/2021/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 611.779,50€.

El Ple acorda exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC i Junts per Granollers. En contra: Primàries

 

6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

El Ple aprova inicialment l'expedient 23/2021/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 631.930,00€.

El Ple acorda exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Aprovat per unanimitat

 

7.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari del pressupost de l'Ajuntament derivat del Pla de Mesures Socioeconòmiques.

El Ple aprova inicialment l'expedient 25/2021/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 10.000,00€.

El Ple acorda exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, ERC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: Primàries

 

8.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

Aprovar inicialment l'expedient 27/2021/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 200.000,00€.

El Ple acorda exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries

 

9.- Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència.

El Ple dona compte de diversos nomenaments i resolucions que ha dictat el regidor delegat de Recursos Humans i Organització:

 • Resolució E-3531/2021 de data 22/04/2021, en que s’ha contractat pel procediment excepcional i de màxima urgència, a la senyora NMG, mitjançant la modalitat de contracte laboral d’interinitat, per executar les funcions de professora de llenguatge musical, per a la substitució de la senyora AFL que es troba en situació d’incapacitat temporal, amb efectes des del dia 19 d’abril de 2021 i fins la reincorporació de la persona substituïda i com a màxim fins al 31 d’agost de 2021.

 • Resolució E-3755/2021, de data 29/04/2021, en que s’ha contractat pel procediment excepcional i de màxima urgència, a la senyora la LB, a jornada parcial del 75% de la jornada, mitjançant la modalitat de contracte laboral d’interinitat, per executar les funcions de professora de guitarra per a la substitució de la senyora RCC que es troba en situació d’incapacitat temporal, amb efectes des del dia 27 d’abril de 2021 i fins la reincorporació de la persona substituïda i com a màxim fins al 31 d’agost de 2021.

 • Resolució E-4052/2021, de data 05/05/2021, que ha dictat determinar pel procediment de màxima urgència el dia 9 d’agost d’agost de 2021 com a data de finalització del contracte laboral per acumulació de tasques subscrit amb el senyor EES, a jornada completa, per executar les funcions de Conserge d’instal·lacions esportives,aprovat el 10 de febrer de 2021 per resolució núm. E-986/2021 del regidor delegat de Recursos Humans i Organització.

 • Resolució E-4173/2021, de data 09/05/2021, en que es nomena, pel procediment de màxima urgència, funcionari interí al senyor JRV com Oficial de manteniment d'instal·lacions esportives, a jornada completa, per a la substitució del senyor RGG des del dia 10 de maig de 2021 i fins el dia 17 de juny de 2021.

 • Resolució E-248/2021, de data 15/01/2021, que ha dictat el regidor delegat de Recursos Humans i Organització, en que s’ha contractat, amb la modalitat d’un procediment excepcional i per màxima urgència a la senyora EGLL, a jornada completa, com a professora d’educació secundària, mitjançant la modalitat de contracte laboral d’interinitat, per substituir a la senyora MMM que es troba en situació d’IT, amb efectes del dia 11 de maig fins la reincorporació de la persona substituïda i com a màxim fins a 31 d’agost de 2021.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10.- Instar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la declaració com a àrea de mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal de Granollers.

El punt queda sobre la taula per a una propera sessió plenària

 

11.- Aprovar els estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.

El Ple aprova els Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.

El passat 13 d’abril, amb la signatura de la Declaració de Martorell, els alcaldes i alcaldesses de Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa van constituir l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, una entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.

Les principals propostes de l’Associació són:

- Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada.

- Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.)

- Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de baixes emissions, resiliència climàtica....

- Activar mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i que van permetre intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir d’una actuació conjunta i compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport financer per part d’aquesta. També impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

- Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat, que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial.

- Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa.

- Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre la demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania alimentaria.

- Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis per fer front de manera similar a situacions similars.

- Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cda territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i complementari.

Votació: A favor: PSC i ERC. Abstenció: Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries

 

12.- Retrotraure les actuacions i declarar desert el Lot 1 de la contractació dels serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic i les elèctriques de les dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat EPE.

El Ple acorda excloure la proposta presentada per l’empresa SECESDAD. ESP. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (plica 5) en la licitació del Lot 1 «Manteniment de l’enllumenat públic i ornamental alimentat des d’escomeses situades a la via publica de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat, EPE», per temeritat pel que fa al preu ofert pel desenvolupament dels treballs inclosos en l’apartat L1Q1 i el preu ofert pels «Altres Treballs» L1QP, concretament en els preus de la M.O. de l’AT-3 i no haver justificat i motivat suficientment la seva proposta econòmica , d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

El Ple exclou la proposta presentada per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL (plica 8) en la licitació del Lot 1 «Manteniment de l’enllumenat públic i ornamental alimentat des d’escomeses situades a la via publica de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat, EPE», per temeritat pel que fa al preu ofert pel desenvolupament dels treballs inclosos en l’apartat L1Q1 i no haver justificat i motivat suficientment la seva proposta econòmica, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

El Ple declara desert el Lot 1 «Manteniment de l’enllumenat públic i ornamental alimentat des d’escomeses situades a la via publica de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat, EPE» per manca d’ofertes admissibles i iniciar un nou procediment negociat sense publicitat, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

El Ple publicarà la declaració de desert d’aquest Lot 1 al DOUE, al perfil del contractant i al e-tauler.

El Ple acorda retornar la garantia definitiva dipositada per l’empresa SECE per import de 181.148,40 € (CV12020000050461), atès que al no executar l’acord d’adjudicació per interposició de recurs i retrotraure les actuacions, no procedeix aquesta garantia i es proposa indemnitzar per import de 4.585,78 € a l’empresa amb concepte d’interessos legals del diner corresponent al període transcorregut des del diposit de la garantia a Tresoreria (27/8/2020) fins el moment de la notificació del present acord , atès que es tracta d’una causa no imputable al contractista, d’acord amb l’article 111 de la LCSP amb càrrec a la partida K3250,16510,22697.

El Ple comunicarà aquest acord al servei d’Intervenció-Comptabilitat de l’Ajuntament de Granollers per tal d'anul·lar els documents comptables d’adjudicació anteriors així com al servei de Tresoreria pel retorn de la fiança i la indemnització indicada en el punt cinquè d’aquest acord. Comunicar-ho tambè a Granollers Mercat, EPE als efectes oportuns.

El Ple acorda notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

El Ple acorda notificar al TCCSP aquest acord com a compliment de la resolució 55/2021 (recurs N-2020-290), d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: ERC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries

 

13.- Iniciar un nou procediment licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat per als serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic i les elèctriques de les dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat EPE, declarat desert el lot 1 de l’anterior licitació.

El Ple acorda iniciar un nou expedient licitatori per a la contractació del «Manteniment de l’enllumenat públic i ornamental alimentat des d’escomeses situades a la via publica de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat, EPE» amb les mateixes condicions que l’anterior per un període de 3 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys mes i autoritzar la despesa per un import màxim de 2.176.487,60 € + 21% d’ IVA (725.495,87€ + IVA anuals) en concepte de treballs de manteniment de l’enllumenat públic de Granollers i altres treballs relacionats que es dividirà en 2 prestacions:

 • L1Q1 (Quota 1): Quota fixa de manteniment de l’enllumenat públic segons les indicacions del plec de prescripcions tècniques, i que tenen un pressupost pel període contractual de 3 anys de 1.361.157,02 € + IVA (453.719,01€ + IVA anuals).

 • L1QP (Quota variable): Quota variable per quadre de preus pels altres treballs de l’enllumenat públic segons les indicacions del plec de prescripcions tècniques, i que tenen un pressupost màxim pel període contractual de 3 anys de 815.330,58 € + IVA (271.776,86€ + IVA anuals).

El Ple acorda declarar la plurianualitat del contracte que s’executarà en els exercicis 2021 a 2024.

El Ple aprova els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la nova licitació del contracte i el seu procés d’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.

El Ple acorda convidar a les empreses licitadores de l’anterior expedient, que a continuació es detallen, mitjançant notificació electrònica a travès de la plataforma de licitació electrònica Pixelware:

 • AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,SAU (CIF A08332975)

 • SECE-SDAD.ESP.CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (CIF A08001182)

 • ETRA BONAL,SA (CIF A08522955)

 • ELECTRICITAT BOQUET,SL (CIF B62145503)

El Ple designarà com a responsable del contracte, d’acord amb l’article 62 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic a:

 • Per part de l’Ajuntament de Granollers: al senyor Miquel Pujades i Subiranas, enginyer tècnic de la Direcció de Transició energètica

 • Per part de Granollers Mercat EPE: al senyor Jordi Taboas i Suárez, director.

El Ple aprova la delegació del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents actes administratius que s’hagin d’adoptar per garantir la bona execució del contracte de referència, tot respectant els principis bàsics de la contractació pública i del dret administratiu:

 • Qualsevol modificació del contracte

 • Aprovació de les corresponent prorrogues

 • Aprovació de les resolucions dels diferents recursos que es puguin interposar

 • Aprovar la liquidació del contracte

 • Autorització de la cessió del contracte i/o subcontractació dels serveis previstos en els plecs.

 • Aprovació de modificació de responsables de contracte.

El Ple aprova la delegació al regidor de Transició Energètica i Mobilitat l’acció de reajustar la distribució pressupostària del contracte entre les diferents anualitats i aplicacions quan les exigències de l’execució pressupostària ho aconsellin.

Es comunicarà aquest acord al servei d’Intervenció-Comptabilitat de l’Ajuntament de Granollers per tal de confeccionar els nous documents comptables d’inici i comunicar-ho tambè a Granollers Mercat, EPE als efectes oportuns.

Es notificarà a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Es notificarà al TCCSP aquest acord com a compliment de la resolució 55/2021 (recurs N-2020-290), d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP.

Votació: A favor: PSC. En contra: Primàries. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Ciutadans

 

14.- Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d'estacionament regulat en via pública.

El Ple aprova inicialment la modificació del Reglament del servei municipal d’estacionament regulat en via pública, així com refondre tot el text normatiu del reglament en un únic document, el qual s’annexa a l’expedient, d’acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

Es sotmetrà a informació pública l'esmentat Reglament per un període de trenta dies, mitjançant la publicació de l'acord en el BOPB i al tauler d'anuncis de la corporació als efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns.

Transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenança esmentada.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i Primàries. Abstenció: ERC i Junts per Granollers

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Real Federación Española de Balonmano, per la nominació de Granollers com a seu del XXV Campionat del Mon d'handbol absolut femení de 2021.

El Ple aprova el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Real Federación Española de Balonmano, per la nominació de Granollers com a seu del XXV Campionat del Mon d'handbol absolut femení de 2021.

El Ple aprova l’ANNEX 1 al conveni de col·laboració i entre l'Ajuntament de Granollers i la Real Federación Española de Balonmano, per la nominació de Granollers com a seu del XXV Campionat del Mon d'handbol absolut femení de 2021, que s’adjunta a aquest expedient.

Es publicarà el present conveni al Registre de Convenis, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es notificarà el present acord als interessats.

Aprovat per unanimitat

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16.- Aprovar la designació dels membres per formar part del Plenari del Consell de Ciutat, en representació del sector persones expertes en ciutat.

De les deu persones que cal nomenar, en un primer moment, es proposen nou, deixant el nomenament de la desena per a un altre moment. Les nou persones expertes en ciutat, que es consideren representatives dels diferents eixos estratègics (econòmic, social i territorial) i que són designades a proposta de l'alcalde un cop consultada la Junta de Portaveus, són les següents:

 • Arnau Queralt Bassa, de 45 anys. Llicenciat en Ciències ambientals per la UAB, té un màster en Gestió Pública i és diplomat en Afers Europeus. És director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, membre del comitè de direcció del Grup d’Experts en Canvi Climàtic i Ambiental a la Mediterrània i ha estat membre observador de la Plataforma Multiactor d’Alt Nivell per a la Implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Comissió Europea.

 • Daniel Boil Serna, de 51 anys. Llicenciat en dret per la UAB és President de PIMEC del Vallès Oriental, co-fundador de Boil Fernández Geli advocats i de Boil BCN International, i també ha estat consultor per a l’assessorament a empreses catalanes en la seva introducció en mercats internacionals.

 • Mariano Fernández García, de 79 anys. Llicenciat en filosofia i doctorat en història contemporània, ha estat professor de filosofia a l’Institut Antoni Cumella durant 22 anys. En l’actualitat és el President de la Universitat Popular de Granollers i promou el taller de pràctica filosòfica a la Biblioteca Roca Umbert i cursos a l’Ateneu.

 • Josep Marquès i Baró, de 65 anys. És economista, assessor fiscal, consultor d'empreses i graduat social. En l’actualitat és el President de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers i ex-president de Creu Roja Catalunya.

 • Marina Garrell Traveria, de 64 anys. És infermera de professió i propietària de l’Impremta Garrell, empresa que va estar guardonada amb el Premi Porxada a establiments històrics. En l’actualitat ostenta la presidència de la Societat Coral Amics de la Unió, l’entitat més antiga de la ciutat.

 • Moussou Sylla, de 26 anys. És nascuda a Kedougou (Senegal). Filla d’Aliou Sylla, activista social i Medalla de la Ciutat de Granollers a títol pòstum. Estudiant i emprenedora interessada en assolir una formació basada en la professionalització, la internacionalització i l’emprenedoria, estudia el grau en logística i negocis marítims. En l’actualitat és membre de la Unió dels Ressortissants de Kedougou.

 • Marta Montserrat i Pujal, de 47 anys. Llicenciada en arquitectura a l'ETSAV UPC, té el màster en Rehabilitació, Sostenibilitat i Eficiència Energètica. Té despatx professional a La Garriga, «ARABIA arquitectura i interiorisme». Va col·laborar amb l'administració en el projecte de reconversió de l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

 • Mercè Comas Duran, de 50 anys. Llicenciada en filologia anglesa per la UAB, especialitzada en l’àmbit de la formació professional, és membre del Consell d’Empreses del Vallès Oriental i professora i directora de l’Educem.

 • Marina Miralles Mestre, de 30 anys. És filòloga catalana i pianista. Ha estudiat al Conservatori de Música JM. Ruera i s’ha format com a professora, correctora i editora professional. Ha publicat una novel·la, un poemari, un assaig i és autora de diverses cançons. Va ser la pregonera de Sant Jordi 2020. Treballa als Serveis Lingüístics de la FPCEE Blanquerna-URL i ho compagina amb el seu projecte professional com a autònoma.

 • Adrià Gonzalez Torrents, de 29 anys. És llicenciat en Física amb menció en Física Aplicada per la Universitat de Barcelona. Treballa com a enginyer informàtic, és membre actiu de diverses entitats culturals com Blancs de Granollers i jugador de rugby.

Es notificarà a les persones interessades aquest acord, amb l’expressió de la possibilitat d’interposar-hi els recursos corresponents.

Aprovat per unanimitat

 

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

17.- Mocions.

17.1.- Moció per l’accés universal a les vacunes contra la Covid-19

Presentada pels grups municipals de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i d’Esquerra Republicana – Acord Municipal

Primer. Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir que les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i que es distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món. Això abasta prestar assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en mecanismes establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com ara l’accelerador de l’accés a les eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu pilar per al repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX).

Segon. Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país garantir el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de determinats aspectes de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra la COVID-19.

Tercer. Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d’Espanya, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Departament de Salut i a les entitats promotores de la iniciativa Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón.

Votació: A favor: PSC, ERC, Junts per Granollers i Primàries. En contra: Ciutadans

 

17.2.- Moció en commemoració del 28j, dia internacional de l’alliberament i l’orgull LGTBI+

Presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal

Primer. Refermar el seu compromís amb el respecte i la defensa de la diversitat sexual, afectiva, d'expressió i d'identitat de gènere, i adherir-se a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans*.

Segon. Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i el compromís de treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+.

Tercer. Condemnar les agressions i els atacs contra les persones LGTBI+, així com els discursos d'odi i reaccionaris que qüestionen l'existència i el reconeixement dels drets de les persones LGTBI+, en especial les persones trans.

Quart. Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI+.

Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes a aprovar el decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació, així com el desplegament dels organismes de protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació, un cop aprovada la recent Llei 19/2020 tal com marca la Llei 11/2014.

Sisè. Donar suport a la tramitació al Parlament d'un projecte de llei trans catalana, basada en les recomanacions internacionals i en l'autodeterminació de gènere, com marca la Llei 19/2020.

Votació: A favor: ERC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries. Abstenció: PSC

 

17.3.- Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

Presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal

Primer. Reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món i fer actes d'homenatge i de reparació de la seva memòria.

Segon. Promoure accions per donar a conèixer la cacera de bruixes a la població, i de sensibilització sobre aquest episodi històric i les seves causes (criminalització de la diferència, misogínia).

Tercer. Valorar la possibilitat de tirar endavant una proposta que ens permeti aprofundir en el coneixement d'aquests fets i aconseguir una major documentació per poder millorar el coneixement que tenim d'aquests fets a la nostra ciutat.

Quart. Sumar l’Ajuntament de Granollers a la campanya “No eren bruixes. Eren dones” i participar a les activitats que es puguin proposar des d’altres institucions.

Cinquè. Emplaçar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes, incorporar aquest fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les víctimes.

Sisè. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i als impulsors de la campanya “No eren bruixes. Eren dones”

Moció aprovada per unanimitat

 

17.4.- Moció per a la creació d’un Pla Funcional de Salut Mental

Presentada pel grup municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya

Moció rebutjada