La PAH i l’Ajuntament reivindiquen gestionar directament l’habitatge públic de la Generalitat

Representants de la PAH de Granollers i de l’Ajuntament de Granollers s’han reunit per prendre mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

27 de Juny 2016

Representants de la PAH de Granollers i de l’Ajuntament de Granollers s’han reunit amb motiu de la suspensió de determinats articles de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, pel recurs d’inconstitucionalitat interposat pel president del govern de l’estat. Han quedat suspesos els articles relatius a les mesures per evitar els llançament amb el lloguer social obligatori que havien d’oferir necessàriament el grans tenidors, així com els de mobilització del parc d’habitatges buits a través de la cessió obligatòria.

Els representants de la PAH han lliurant un document que conté una sèrie de propostes d’actuacions urgents i coordinades pel dret a l’habitatge i subministraments, i on s’ha coincidit per totes les parts en la necessitat d’emprar tots els mecanismes possibles per fer efectiu l’esperit d’aquesta llei.

Es destaca entre les actuacions previstes mobilitzar els habitatges buits dels grans tenidors mitjançant la imposició de multes coercitives i sancions en aplicació de la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge. L’Ajuntament de Granollers ja tramita aquests expedients des de gener de 2014 i té el compromís de continuar tramitant aquests expedients respecte tots aquests habitatges que no compleixen la seva funció social.  Altra mesura per mobilitzar els habitatges buits ja previstes per l’Ajuntament és tramitar expedients per fer complir el deure de conservació, i que el seu incompliment suposi l’expropiació temporal de l’ús d’aquests habitatges, segons regula el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Es va recollir el compromís de l’Ajuntament de constituir la Mesa d’Emergència Municipal als efectes de reconèixer el dret de reallotjament previst a la Llei 24/2015,  sobre la que ja s’està treballant, així com el compromís de l’Ajuntament de mantenir els criteris d’exclusió residencial i barems de lloguer social previstos a la Llei 24/2015 pel dret al reallotjament. Es va coincidir en la necessitat que, per poder fer efectiu aquest dret de reallotjament, s’ha de gestionar directament el parc públic d’habitatge des de la proximitat. Es fa palesa la reivindicació de l’Ajuntament de Granollers de gestionar l’habitatge públic de la Generalitat al municipi de Granollers així com el provinent de la cessió per les entitats financeres a la Generalitat, com ja s’havia fet en el passat.

L’Ajuntament de Granollers reforçarà la difusió de totes aquelles accions adreçades a la mobilització dels habitatges buits de la ciutat, així com la informació dels drets en matèria d’habitatge i la pobresa energètica des de l’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar i l’Oficina Local d’Habitatge, així com sobre la situació de l’habitatge en el municipi, aspectes que es van tractar en la reunió indicada.