La Fundació Hàbitat 3 col·labora amb l’Ajuntament per tal que empreses d’inserció laboral facin obres en habitatges que es destinaran a lloguer social

Se'n beneficiaran persones i/o famílies amb necessitats d'emergència habitacional

18 de Maig 2017
+
D'esquerra a dreta la regidora d'Urbanisme i Habitatge Mònica Oliveres, l'alcalde de Granollers, i la presidenta de la Fundacio Hàbitat 3, Carme Trilla en la signatura del conveni

La Fundació Hàbitat 3 i l'Ajuntament de Granollers col·laboraran per tal d'incrementar el parc d'habitatges de lloguer social de la ciutat, segons el conveni signat aquest migdia. El conveni també preveu que si s’han de fer obres en habitatges públics o cedits per al lloguer social es farà amb empreses d’inserció laboral tutelades per la Fundació Hàbitat 3. 

Aquesta fundació privada, impulsada l'any 2014 per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions i més de 3000 entitats socials no lucratives, té com a objectiu donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social a les necessitats existents entre els col·lectius de persones amb dificultats greus d’habitatge.

La Fundació Hàbitat 3 treballa al servei de diverses administracions públiques i també col·labora amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya en la gestió de part del parc públic d’habitatges de la Generalitat. Per aquest motiu, en virtut de la signatura d’aquest conveni, la Fundació Hàbitat 3 podrà aportar habitatges a l’Ajuntament per destinar-los a lloguer social per a persones en situació d’emergència habitacional o amb necessitats especials de vulnerabilitat social lligades a l’habitatge. Es tracta de pisos on la propietat en cedeix l’ús per al seu posterior arrendament a preus de lloguer social.

A partir d’ara tant en aquests pisos com en els pisos municipals que requereixin de fer obres d’arranjament bàsic al seu interior es portaran a terme per part d’empreses d'inserció laboral integrades per diversos col·lectius especials, sota la supervisió d'Hàbitat 3.

Des de l'Oficina Local d'Habitatge també es treballarà amb Hàbitat 3 per, entre d'altres qüestions, coordinar l'admissió d'habitatges al programa, exposar a la fundació les necessitats de reforma de cada un dels habitatges, aprovar-ne el pressupost, efectuar l'encàrrec corresponent i fer el seguiment de tota l’actuació.

D'altra banda, en relació al Pla Local d'Habitatge, que està elaborant l'Ajuntament amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, es recollirà també l'experiència d'Hàbitat 3 en els diversos programes de lloguer social on ha participat, en l’atenció cap a les noves necessitats de la societat, i els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Els plans locals d’habitatge, definits a la Llei pel Dret de l’Habitatge de Catalunya, com l’instrument necessari per establir les estratègies en matèria d’habitatge preveuen actuacions concretes en un horitzó de 6 anys i, a Granollers, preveurà el creixement futur d’habitatges, lliures i protegits, necessari per a la configuració d’un parc públic de lloguer que eviti la repetició dels fenòmens d’expulsió, de manca d’habitatge i de dificultat d’accés. El Pla també comptarà amb l’experiència i les aportacions dels grups municipals, les entitats, plataformes i professionals de la ciutat.

El conveni signat aquest dijous facilitarà les condicions d’accés a l’habitatge i afavorirà la inclusió social de diversos col·lectius especials. Tindrà una vigència de 4 anys prorrogable anualment.

Altres accions municipals per ajudar a garantir el dret a l'habitatge

Programa d'Habitatge

L'Ajuntament segueix i actua en els pisos existents a la ciutat per evitar situacions d’exclusió social, atendre l’emergència habitacional i les situacions de vulnerabilitat i facilitar l’accés del conjunt de la ciutadania a l’habitatge. Darrerament també amb ajudes al lloguer, amb especial atenció als joves. Per això des dels Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge es presta suport al sosteniment de l’habitatge en situacions de risc de pèrdua i es desenvolupa una tasca de seguiment continuada per evitar situacions de desocupació dels pisos de la ciutat, aplicant sancions als grans tenidors d’una banda, i incrementant els incentius per disposar de pisos de particulars per la Borsa de Lloguer Municipal, de l’altra.

Dins les mesures previstes per al manteniment de l'habitatge, l'Ajuntament de Granollers continua mantenint el Servei d'Assessorament Jurídic sobre l'Habitatge, amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Granollers, així com el Servei d'Intermediació pels Deutes en l'Habitatge (SIDH), amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquest any, a l’assessorament legal específic en cas de situacions de risc de pèrdua de l’habitatge i en casos d’execucions hipotecàries, s’ha incorporat un nou servei d’atenció i assessorament en temes d’habitatge en general obert a tots els ciutadans (SAH).

L’Ajuntament segueix reclamant a la Generalitat la gestió directa dels 179 pisos públics que té a la ciutat, entenent que des de la proximitat es facilitarien les condicions d’accés a l’habitatge i s’evitarien les situacions d’exclusió residencial, de desocupació dels pisos o d’ocupació dels pisos de l’AHC.

 Actuacions sobre grans tenidors

L'Ajuntament actua sobre els grans tenidors per a l’obtenció de la cessió dels seus pisos per al lloguer social i per a la sanció de les males pràctiques i les desocupacions perllongades de pisos més enllà dels 2 anys. Així, a dia d'avui l'Ajuntament ha aplicat diverses multes coercitives. Concretament:

 Multes coercitives

Les multes coercitives s’imposen com a conseqüència de tenir els pisos més de 2 anys desocupats (Llei d'Habitatge de Catalunya): 100.000 euros, tots sobre habitatges propietat de la SAREB, que corresponen a 12 expedients, 4 dels quals han rebut ja dues multes coercitives, la primera de 5.000 euros i la segona de 10.000 euros.

L'Ajuntament destinarà l'import cobrat d’aquestes multes coercitives, 25.500 euros, a polítiques d'habitatge que el consistori ja està desplegant (ajudes al lloguer, ajudes per sufragar els imports derivats dels consums de subministraments bàsics com l'aigua, el gas, l'electricitat i evitar-ne el tall...).

A causa de la complexitat de tots aquests expedients sancionadors que s’obren per evitar que existeixin pisos buits permanentment desocupats, propietat de grans tenidors, (bancs, societats, etc..) el Ple de 28 de juny de 2016 va aprovar una taxa administrativa per incoació d’expedient i una per tramitar la multa coercitiva per incompliment de l’ordre d’execució dictada:

Taxes administratives

Taxa per incoació de l'expedient (cost que suposa obrir l'expedient d'ofici): 3 de 500 euros: 1.500 euros.

Taxa per tramitar la multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'execució dictada: 13 de 185 euros: 2.405 euros.

Nova convocatòria d'ajuts municipals

Aquest estiu s’obrirà una nova convocatòria d'ajuts municipals destinats a fomentar l'accés i manteniment de l'habitatge en règim de lloguer, així com ajuts a la rehabilitació, i la millora de l'accessibilitat d'edificis, habitatges i locals comercials. La primera convocatòria d’ajuts del programa d’habitatge de l’Ajuntament ha permès destinar més de 700.000 euros a polítiques actives d’habitatge i que prop de 100 joves de la ciutat, fonamentalment entre els 25 i els 30 anys, hagin pogut gaudir d’ajuts al lloguer. També ha permès que més de 800 habitants i que 400 habitatges repartits per tots els barris hagin pogut millorar les seves condicions d’accessibilitat.

Actualment l'Oficina Local d'Habitatge de Granollers, al c. de Sant Jaume 16-26, 5a planta, està informant i tramitant les sol·licituds de subvencions al lloguer que convoca la Generalitat per a aquest 2017. Aquestes subvencions estan destinades a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer d'un habitatge que és el seu domicili habitual i permanent i han d'estar empadronades. La quantitat que es pot percebre és del 40% de l'import del lloguer amb un màxim de 2.400 euros El termini de presentació de la convocatòria és fins al 19 de juny.

Trasllat de l’Oficina d’Habitatge de Granollers

Tant les línies d’ajut municipal com les de la Generalitat de Catalunya es tramiten a l'Oficina d'Habitatge de Granollers que, abans de l'estiu, es traslladarà en un nou espai a peu de carrer, més accessible per a tothom.