El Grup Primer de Maig rebrà 1,6 MEUR de subvenció per a la rehabilitació energètica d’habitatges

La subvenció procedeix dels Fons europeus NextGeneration i les actuacions hauran d’estar acabades el juny de 2025

03 de Novembre 2022
+
Presentació al Grup Primer de Maig de les subvencions per a la rehabilitació energètica d’habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha confirmat a l’Ajuntament de Granollers que el Grup Primer de Maig té preassignats 1.638.590,02 euros per fer possible la rehabilitació energètica de fins a 140 habitatges d’aquest barri, així com la urbanització de dues de les seves places. Es tracta de fons europeus Next Generation que transferirà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Gestió Urbana per atendre les 42 sol·licituds aprovades a tot Catalunya per fer actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP).

Els 1,6 milions d’euros suposaran el 40 % de la subvenció de les actuacions que s’acabin portant a terme en els habitatges, ja que l’Ajuntament de Granollers ha estimat la seva rehabilitació total en 3.618.550 euros. D’altra banda, a més d’aquests fons europeus, l’Ajuntament aportarà addicionalment 594.000 euros en 4 anys per tal de reduir al màxim els costos dels veïns que decideixen rehabilitar els seus habitatges. Cal tenir present, a més, que aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat podran gaudir d’un 100 % de subvenció.

Les actuacions que es facin en els 140 habitatges, que suposen un 25% del total del Grup Primer de Maig, hauran d’assolir un estalvi en el consum d’energia primària no renovable, en calefacció o refrigeració, d’entre el 30 i el 45 %.

L’oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica acompanyarà el veïnat de Primer de Maig en els processos de reforma que s’iniciïn, a més d’assessorar a l’hora de tramitar els ajuts. Per assolir la fita de rehabilitar el màxim possible d’habitatges del Grup Primer de Maig, l’Ajuntament ha anat fent reunions amb diferents comunitats de veïns del barri.

L’Ajuntament ja disposa d’una diagnosi del parc d’edificis de Primer de Maig així com propostes de regeneració residencial en un treball de col·laboració intercol·legial portat a terme pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Aparelladors Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. En aquest estudi ja es feien propostes de millora energètica com ara renovar cobertes, incloure sistemes de captació fotovoltaica, implantació d’aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària i climatització, sistemes per monitorar els consums, etc. A més l’Ajuntament també va dur a terme una radiografia demogràfica i socioeconòmica del barri.

La rehabilitació d’edificis del Grup Primer de Maig es completa amb una millora en la urbanització de dues de les seves places interiors per part de l’Ajuntament de Granollers, aspecte que ha contribuït a fer que el barri hagi estat seleccionat com Entorn Residencial de Rehabilitació Programada.

Granollers Rehabilitació Energètica ha fet prop de 900 atencions des que va obrir a finals de maig

Des que va obrir el 30 de maig Granollers Rehabilitació Energètica ha fet un total 882 atencions. Gairebé el 48 % consultava per rehabilitar pisos, quasi el 27 % cases i un 25 % edificis. Centre, Sant Miquel, Font Verda i Tres Torres han estat els barris més actius a l’hora de demanar informació.

Els tècnics de l’oficina han visitat 194 habitatges i han fet els informes corresponents amb les actuacions que hauria d’emprendre la propietat per millorar l’eficiència energètica i poder acollir-se a les diferents subvencions dels fons Next Generation. Aquests diners procedents de la Unió Europea estan destinats a que els d’habitatges redueixin l’energia provinent de combustibles fòssils (gas i electricitat) i, per tant, disminueixin l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera. Es tracta d’actuacions com posar o incrementar l’aïllament de les façanes, canviar les fusteries de balcons i finestres per unes de més eficients o instal·lar plaques solars fotovoltaiques o sistemes d’aerotèrmia. Algunes d’aquestes actuacions ja s’han començat a executar.

Actuacions subvencionables fins a un 70 %

Per facilitar la màxima renovació del parc d’habitatges de la ciutat, l’Ajuntament de Granollers afegeix a les subvencions europees uns ajuts municipals que arriben al 30 % de les actuacions que es facin. D’aquesta manera sumant ajuts europeus i municipals les actuacions es poden subvencionar fins a un 70 %.

Les línies de subvenció dels fons Next Generation són:

Actuacions de rehabilitació en edificis (Programa 3)

Serà requisit que les obres aconsegueixin:

  • Una reducció mínima d’un 30% de consum d'energia primària no renovable (gas natural, electricitat, etc).

  • Una reducció mínima d'un 25% de la demanda anual de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici.

Subvenció: entre 6.300 i 18.800 euros. A més reducció d’energia, més subvenció.

 

Actuacions en habitatges unifamiliars o pisos d’edificis plurifamiliars (Programa 4)

Serà requisit que les obres aconsegueixin, un dels tres requisits següents:

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de, com a mínim, un 7%.

  • Reducció del consum d'energia primària no renovable de, com a mínim, un 30%.

  • Les actuacions fetes en façanes i finestres s’han d’adaptar als valors que estableix el codi tècnic d’edificació (CTE).

Subvenció: L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros.

 

Ajuts per a la redacció de projectes de rehabilitació i el llibre de l’edifici (Programa 5)

El projectes de rehabilitació i el llibre de l’edifici gaudeixen de subvenció en el cas d’actuacions per reformar edificis (Programa 3) i també en el cas del Grup Primer de Maig, com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP).

Habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 pisos: 4.000 € més 700 euros per habitatge, per al projecte tècnic; 700 euros, més 60 euros per habitatge, per al llibre de l’edifici.

Edificis de més de 20 pisos: 12.000 euros més 300 euros per habitatge, amb un quantitat màxima de subvenció de 30.000 euros, per al projecte tècnic; 1.100 euros, més 40 euros per habitatge, amb una quantitat màxima de subvenció de 3.500 euros, per al llibre de l’edifici.