Dimecres 27 de desembre, Ple ordinari a les 18 hores

Amb dotze punts a l'ordre del dia

22 de Desembre 2017
+
   
ORDRE DEL DIA
 
1) Aprovació les actes de Ple de la sessió de ordinària del dia 28 de novembre, de les sessions extraordinàries dels dies 16 i 22 de novembre de 2017.  
 
2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 7,14, 21, i 28 de novembre. 
 
3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
4) Aprovar la modificació dels acords de Ple relatius als organigrames polític i funcional.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
5) Aprovar la Guia dels Pressupostos Participatius.
 
6) Resoldre les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2018.
 
7) Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
 
8) Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Drecret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
 
9) Aprovar provisionalment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial.
 
10) Aprovar el conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.  
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
11) Facultar als representants de l’Ajuntament de Granollers en el Patronat de la Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers per adoptar els acords relatius a la modificació del règim regulador de la Fundació.
 
  JUNTA DE PORTAVEUS
 
12) Mocions.