S'aprova el Pla Local de Joventut per al període 2013-2017

Té per objectiu donar resposta a les necessitats d'un col·lectiu que representa el 20 % de la població granollerina

27 de Setembre 2013
+

El Ple d'aquest mes de setembre, celebrat dimarts, ha aprovat el Pla Local de Joventut per al període 2013-2017, que segueix la línia dels plans anteriors, 2004-2007 i 2009-2012, amb l'objectiu de detectar les mancances i necessitats dels joves i d'aquesta manera poder donar una resposta   adequada a un col·lectiu que representa el 20 % de la població granollerina (un percentatge que ha baixat respecte el 2002, quan era d'un 23 %).    
 
El Pla parteix d'una realitat diferent de la d'uns anys enrere. Actualment la crisi està incidint molt negativament en les taxes d'atur juvenil, en la precarietat laboral i les dificultats per accedir a l'habitatge. Concretament, entre l'any 2007 i 2011, la taxa d'atur s'ha triplicat, tot i que el col·lectiu juvenil té un percentatge similar a la resta de grups d'edat (excepte la franja 16-20 que se situa per sobre).  Tot plegat fa més difícil el desenvolupament de la seva autonomia en unes condicions d'igualtat. El Pla vol, doncs, contribuir a atenuar les conseqüències d'aquesta crisi en la població jove de Granollers, amb actuacions d'assessorament i polítiques actives d'ocupació.

El document preveu un total de 74 accions, algunes de les quals ja s'estan portant a terme, amb una doble missió: facilitar el procés d’emancipació dels joves granollerins, desenvolupant un seguit de polítiques que els ajudin a realitzar els seus projectes vitals de manera autònoma i, per altra banda, apoderar-los com a ciutadans actius, facilitant-ne la implicació i compromís amb la ciutat i el conjunt de la societat, perquè siguin agents de canvi i transformació social.

El Pla, liderat des del Servei de Joventut, és de caire transversal i cerca la implicació i coordinació dels diferents serveis municipals implicats en l'execució de polítiques de joventut. A l'hora de fer el diagnòstic de la situació, s'ha partit de dades estadístiques de població i ocupació. L'estudi d'aquestes dades permet constatar com la dècada dels 2000 s’ha caracteritzat per un increment de la natalitat i, per tant, de la població infantil, una dada que cal tenir present a l’hora de planificar els serveis i les polítiques en l’àmbit juvenil a mig i llarg termini. Altres dades destacables són el fet que el 30% de la població nouvinguda de Granollers té entre 15 i 29 anys. Si ampliem aquesta franja fins als 34 anys, el percentatge augmenta fins al 50 %.

El Pla s'ha redactat comptant amb la participació de les entitats juvenils i grups de joves,  estudiants  dels instituts i joves a títol individual, a través d'enquestes als nois i noies, i entitats, i amb  aportacions de quatre grups temàtics de discussió.

Les línies d’actuació del Pla, que pren com a marc normatiu el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i la Llei de Polítiques de Joventut aprovada l'any 2010 pel Govern de la Generalitat, són l'emancipació (suport a l'èxit educatiu, transició escola-treball, promoció de l'ocupació, accés a l'habitatge, promoció de la salut i gènere); la participació i associacionisme (enfortiment de les entitats, dinamització juvenil, participació estudiantil); la cultura i la creació (llengua, cultura popular, joves creadors, oci juvenil cultural); i els joves i la ciutat (fem ciutat, esport jove, barris i ciutat, joves nouvinguts-convivència, mobilitat jove i transport).  

L'avaluació i seguiment de l'aplicació del Pla  es farà de forma periòdica a través de qüestionaris de valoració i dues taules de seguiment, una de caire tècnic i una altra integrada per entitats i associacions juvenils i joves a títol individual.