La Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental proposa a la Generalitat 10 mesures per incorporar al Protocol d’actuació per episodis de contaminació atmosfèrica

La Taula també ha demanat més punts de mesurament de les partícules per tal de disposar d’uns indicadors fiables, actualment només n’hi ha un d’automatitzat que es troba a Granollers

19 de Maig 2017
+
Segon plenari de la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire, celebrada aquest divendres 19 de maig, a Granollers. Fotografia: Toni Torrillas

El segon Plenari de la Taula intermunicipal de la qualitat de l'aire a la ZQA2 del Vallès Oriental, liderada per Granollers i formada per 17 municipis, ha acordat presentar 10 mesures per reduir la contaminació atmosfèrica perquè s’incloguin al Protocol d’actuació per episodis de contaminació atmosfèrica que està elaborant la Generalitat de Catalunya i és previst que es presenti el mes de juliol.

Els municipis vallesans es comprometen a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers, Albert Camps, ha explicat que les 10 mesures que des de la Taula es proposen “han d’estar assumides per tothom.” 

Les 10 mesures

Mesura 1: Reducció de la velocitat de circulació dels vehicles per a les vies d’alta capacitat dins l’àmbit de Zona de Qualitat de l’Aire 2

Atès que el trànsit en base a motors de combustió de combustibles fòssils es considera el principal causant de la contaminació per PM-10 i diòxid de nitrogen, la mesura més efectiva seria reduir la velocitat a 80 km/h. Per això, per exemple, caldrà senyalització amb panells a les entrades de la zona 2 de la C-17 i de l’AP-7, així com en aquelles altres vies amb limitació de velocitat de circulació superior a 80 km/h. En tota la Zona 2 no es podrà superar els 80 km/h en cas d’episodi.

Mesura 2: Limitar la circulació dels vehicles més contaminants

Aplica la mesura Ajuntament i Generalitat: 

A les carreteres d’alta capacitat a les que són de titularitat de la Generalitat o de l’Estat, quan entri en vigor la restricció. A la xarxa de vies urbanes quan entri en vigor la restricció.

Mesura 3: Control de les activitats industrials potencialment contaminadores

Creació d’una relació d’activitats per municipi, comunicació del protocol i dels avisos fets al municipi.

Mesura 4: Control de les obres públiques

El servei municipal responsable de les obres públiques haurà de vetllar pel control de les activitats que generin pols. En el manteniment dels camins de terra, que són transitats per vehicles, procurar l’ús de materials reciclats que no generin molta pols. Intentar evitar fer les operacions de reasfaltat de carrers en els dies en què la qualitat de l’aire empitjora. En el cas que alguna altra administració estigui duent alguna obra pública en l’àmbit de la zona 2 es vetllarà per l’esmentat control des de l’administració actuant.

Mesura 5: Control de les obres privades que generin pols

El servei municipal responsable del control d’obres particulars haurà de vetllar pel control de les activitats que generin pols. En el cas que alguna altra administració estigui duent alguna obra d’edificació dins l’àmbit de la zona 2 es vetllarà per l’esmentat control des de l’administració actuant.

Mesura 6: Reg dels vials més transitats dins el perímetre urbà

Cada municipi, en funció de les seves possibilitats, determinarà quins carrers s’hauran de regar, tenint com a referència aquells que siguin més transitats. L’hora preferent de reg serà entre les 2 i les 4 de la matinada.

En el cas que alguna d’aquestes vies urbanes sigui de titularitat d’una altra administració (Generalitat, Diputació...), aquesta serà la responsable del reg tot i que es podrà conveniar qui ho duu a terme.

Mesura 7: Limitar l’ús de bufadors en la neteja de carrers i espais verds

Evitar que els operaris municipals i el de les concessions de neteja viària i de manteniment dels espais verds utilitzin bufadors en cas d’episodi.

Mesura 8: Evitar la crema de biomassa

Es produeix una certa contradicció entre el període de l’any en què s’autoritza la crema de rostolls, els mesos d’hivern, amb l’època en què se sol superar més vegades els límits de partícules. A l’hora de donar permisos s’haurà de tenir present l’estat de la qualitat de l’aire.

Mesura 9: Evitar llaurar i adobar els camps de conreu

Els treballs agrícoles d’adob i de llaurat són fonts generadores de partícules. Caldria avançar en l’adopció d’altres sistemes d’adobar la terra, com la infiltració. 

Mesura 10: Informació a la població i especialment als grups poblacionals més vulnerables

Dissenyar un pla de comunicació al conjunt de la població en el cas de declarar-se per part de la Generalitat una situació d’episodi de contaminació atmosfèrica. I un protocol de comunicació més específic per a aquells col·lectius més sensibles (infants, gent gran, població afectada de malalties respiratòries...).

Punts de mesurament de les partícules d’aire

Actualment el Vallès Oriental té quatre punts de mesurament, però només n’hi ha un d’automatitzat que es troba a Granollers i que calcula l’ozó, el diòxid de nitrogen i les partícules. La Taula ha reivindicat almenys un centre de mesurament més. Aquests mesuradors són necessaris per tenir dades fiables del nivell de contaminació.

Pla d’actuació municipal per avisos preventius i episodis de contaminació ambiental

La Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental proposa més accions per reduir la contaminació atmosfèrica i també preveu desenvolupar el pla d’actuació municipal per avisos preventius i episodis de contaminació ambiental. Un pla que s’adaptaria a les necessitats i realitats de cada municipi i que s’activaria en cas d’episodi de contaminació seguint el model dels plans de Protecció Civil. 

Assistents a la Taula

Han assistit al segon plenari de la Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire els alcaldes i regidors dels ajuntaments de Granollers, Montmeló, Montornès, Vilanova del Vallès, Mollet del Vallès, Parets, Lliçà d’Amunt, Martorelles, La Roca, La Garriga (que s’ha incorporat darrerament), Caldes de Montbui, Canovelles, Les Franqueses, Lliçà de Vall. També participen del plenari representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).