Ple ordinari del mes de setembre

Amb 11 punts a l'ordre del dia

23 de Setembre 2013

Aquest dimarts 24 de setembre a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers se celebra el ple municipal ordinari amb el següent ordre del dia

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 30 de juliol de 2013

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acord adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 27 a 31, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Patronat Municipal del Museu, corresponents a l'exercici de 2012

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

 

5).- Exp. P131/10 Dictamen relatiu a aprovació de la pròrroga del contracte de gestió de servei públic per la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus municipals , subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa URBASER S.A.

6).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació  del Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme

8).- Dictamen relatiu a l'aportació suplementària del repartiment de la compensació econòmica al concessionari AGSL del servei de transport urbà 2012 entre les poblacions que en gaudeixen: Canovelles, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Granollers

9).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 690, de 26 d'agost de 2013, d'aprovació de l'esborrany de la Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu"al barri Congost de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de Joventut per al període 2013-2017

JUNTA DE PORTAVEUS

11.01).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS