El proper dimarts dia 25, Ple ordinari del mes de novembre

Hi ha onze punts en l'ordre del dia

21 de Novembre 2014
Dimarts, 25 de novembre, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, se celebrarà el Ple municipal ordinari corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 d'octubre. 
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 36 a 39, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
4).- Dictamen relatiu a donar compte de  la Resolució d'Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 referent a cessament  de personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular 
 
5).- Dictamen relatiu a donar compte de  la Resolució d'Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 referent a nou nomenament de personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular 
 
6).- Dictamen relatiu a aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 5 de juliol de 2011 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes 
 
7).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat de l'any 2014 
 
8).-  Dictamen relatiu a la modificació de l'article 5 de l'acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral  i modificació de la disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA 
 
9).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla de Projecció Exterior de Granollers. 
 
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
11).- Dictamen relatiu a modificar l'acord plenari de 25 de juny de 2013, pel qual s'aprova l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
12).- Mocions.