Dimarts, ple ordinari del mes de juliol

25 de Juliol 2014

El proper dimarts 29 de juliol a les 19:30 h tindrà lloc el Ple ordinari del mes de juliol amb el següent ordre del dia.

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de juny

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 22 a 25, corresponents als dies 3, 10, 17 i 25 de juny, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 24/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 25/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers

7).- Dictamen relatiu a la modificació de l'article 25.c) de l'acord de condicions del personal funcionari de l'ajuntament de Granollers i l'article 17.c) de l'acord de condicions de treball dels funcionaris i funcionàries i del conveni col·lectiu del personal laboral en relació als complements per baixes d’incapacitat temporal (IT), accidents de treball i indisposicions. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi  per al 2014

9).- Proposta relativa a aprovar el Projecte modificat d'Adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers

10).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament d'autoritzacions d'ús privatiu de domini públic, pel que fa a la correcció d'errades i esmenes aclaratòries

11).- Dictamen relatiu a aprovar la proposta d'adhesió a la iniciativa europea "Alcaldes per l'adaptació" (Mayors Adapt)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs 2012-13 

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS