Només omplir en cas que sigui un centre educatiu de fora de Granollers

Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb la gestió de la vostra relació amb l’Ajuntament com a obligat tributari.

Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació legal.

Podeu ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat.

Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició al tractament adreçant-vos a: oac@granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers.