Projecte de rehabilitació energètica de l’Escola Municipal de Treball

Convocatòria: 

Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) 

Política Palanca:             1. Agenda Urbana

Component:                    2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió:                         3. Rehabilitació energètica edificis (PREE)

 

 Introducció

Granollers rep una subvenció de 592.370,62 € en el marc del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE), vinculat al Fons Next Generation, i gestionat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Aquesta subvenció s’ha atorgat per al projecte de rehabilitació energètica de l’Escola Municipal de Treball que preveu desenvolupar diferents actuacions d’aïllament tèrmic i substitució de lluminàries, que comportaran un estalvi energètic d’un 60%, 406.033 Kwh/any i una reducció de 104,45 tones de CO2 l’any. Les actuacions permetran avançar cap a un equipament que assoleixi ser autosuficient energèticament gairebé al 100%.

Objectius

Es redueix de manera directa la demanda energètica de l’edifici, i el consum, com també es posa en major valor les energies renovables que ja disposa el centre com són la instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a les dues cobertes i connexió a la xarxa Nord de calor amb biomassa.

Descripció

Eixos principals del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’Escola Municipal de Treball:

 • Aïllament tèrmic de l’edifici (envolupant tèrmica)
 • Instal·lacions d’il·luminació
Accions

Aïllament de l’edifici: 

Les actuacions d’aïllament tèrmic de l’EMT abasten l’estructura exterior de l’edifici, per tant, no afecten ni modifiquen les condicions estructurals i funcionals de l’edifici. 

En aquest eix d’actuació es preveu: 

 • Solució de les infiltracions dels tallers mitjançant la  col·locació de rivets a les portes exteriors.
 • Aïllament de les cobertes dels dos edificis.
 • Aïllament exterior de les façanes dels dos edificis.
 • Aïllament del terra amb contacte amb el  terreny.
 • Canvi de fusteries exteriors de l’edifici nou.
 • Incorporació d’un cancell d’entrada i  aïllament dels forjats de la passarel·la que uneix els dos edificis.
 • Aïllament del forjat de la  passarel·la que uneix els dos edificis a través d’un sistema de fals sostre exterior.

Actuacions d’instal·lació d’il·luminació:

Les actuacions d’enllumenat interior de l’Escola Municipal del Treball es basen en la substitució de la tecnologia convencional per tecnologia LED, mantenint les característiques i estètica de l’enllumenat actual. A excepció d’algunes sales on és necessari un canvi en la distribució i  la instal·lació d’alguns punts nous de llum, per tal d’aconseguir un resultat lumínic de lluminositat i uniformitat d’acord amb la normativa. 

 • Substitució de les 757 lluminàries amb tecnologia convencional per led tractant de mantenir l’estructura actual. 
 • Instal·lació de noves lluminàries led per tal de complir nivells lumínics en aquells espais  on la distribució inicial no proporcioni la lluminositat i uniformitat necessària. 
 • Substitució  de les lluminàries actuals amb tecnologia convencional per una solució tècnica amb estructura diferent per tal d’aconseguir un resultat lumínic d’acord amb la normativa. 

Per tal d'optimitzar el funcionament de l'enllumenat, es preveu instal·lar un sistema de control mitjançant detectors de presència, reguladors de lluminositat manuals o per sonda de nivell lumínic, que permeti la gestió intel·ligent de l'enllumenat de diverses zones i, per tant, assolir un estalvi energètic superior. 

Fites i cronograma

El calendari d’execució és de 18 mesos, a partir del 15 de juliol de 2022.

Finançament

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

592.370,62 €