Resum dels acords de Ple de 28 de setembre de 2010

29 de Setembre 2010

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4) Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers.

Es desestimen algunes al·legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, expressades pel Sr. Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de Granollers, alhora que se n'estimen altres. També es desestimen algunes al·legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, expressades per la Sra. Mariona Pons Rodríguez i el Sr. Germán Cequier Bardají, en representació del grup municipal de Convergència i Unió, alhora que també se n'estimen altres, totalment o parcialment, de presentades. També s'aproven les rectificacions tipogràfiques així com correccions de redacció. Finalment s'aprova l'Ordenança i s'acorda la seva publicació íntegra al BOP, prèvia comunicació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Votació: A favor: PSC, CiU i ERC. Abstenció: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5) Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, corresponent a l'exercici de 2009.

S'aprova el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, de l'exercici de 2009, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
-Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-Compte general pressupost Patronat Escola de Música J.M. Ruera
-Compte general pressupost Patronat Museu Municipal
-Compte general pressupost Patronat Escola Municipal Salvador Llobet
-Compte general pressupost Patronat Escola Municipal del Treball
-Compte general pressupost Patronat Escoles Bressol
-Compte general pressupost Institut Municipal de la Comunicació
-Estats i comptes de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat
-Estats i comptes de Granollers Promocions, SA
-Estats i comptes de Granollers Escena, SL
Es tramet el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

Votació: A favor: PSC; abstenció: CiU i ERC; en contra, PP.

6) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 24/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

S'aprova l'expedient MC AJT 24/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit per un import de 4.886.500,00 €. L'expedient i l'acord d'aprovació s'exposarà al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC i ERC; abstenció: CiU; en contra, PP.

7) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 27/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

S'aprova l'expedient MC AJT 27/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 185.000 €.L'expedient i l'acord d'aprovació s'exposen al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC; abstenció: CiU i ERC; en contra, PP.

8) Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni marc de col·laboració entre la  Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a dur a terme el projecte “Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses”.

L'objectiu del conveni és establir les bases de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Cambra la finalitat de dur a terme el Projecte "Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses". Aquest projecte facilitarà a les empreses l’accés en condicions d’igualtat a la xarxa de serveis empresarials que ofereixen les cambres de comerç, de manera coordinada amb els serveis que ofereix l'Ajuntament amb una concepció de servei integral. Aquest equipament s’especialitzarà en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en la gestió, en el foment de gent emprenedora, en la formació de personal directiu de les petites i mitjanes empreses, i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses.

Votació: aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

9) Dictamen relatiu a aprovar la declaració de nul·litat en el procediment de revisió d'ofici del conveni signat per l'Ajuntament de Granollers, Edificios Canaletes, SA i la senyora Francisca González González de data 4 de març de 2005.
Declarar en el procediment de revisió d'ofici endegat en data 7 de juliol de 2008, la nul·litat del conveni, i dels seus efectes signat per l'Ajuntament de Granollers, l'entitat Edificios Canaletes SA i la senyora Francisca González González de data 4 de març de 2005 i aprovat per la Junta de Govern de l'1 de març de 2005, atès que vist el dictamen preceptiu i vinculant núm. 242/10 de la Comissió Jurídica Assessora, l'esmentat conveni incorre en un motiu de nul·litat de ple dret conforme disposa l'art. 103,4 de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa en relació a l'art. 62,1 g) de la Llei de Regim Jurídic i del procediment administratiu comú, 30/92 de 26 de novembre.

D'altra banda, s'ordena als serveis de l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Granollers que iniciï els tràmits i el procediment necessari per tal que la senyora Francisca González González restitueixi a l'Ajuntament de Granollers la quantitat indegudament cobrada de 200.000 euros.

Votació: A favor: PSC i CiU; abstencions: ERC i PP.

10) Proposta relativa a aprovar la liquidació final amb càlcul d'interessos legals de la indemnització per extinció de la concessió administrativa de l'estació de servei situada a l'avinguda Sant Julià, 239 de Granollers.

S'estima el recurs de reposició interposat pel representant de la mercantil Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU, contra l'acord de Ple de data 23 de febrer de 2010 pel qual es va aprovar la liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió administrativa per la contractació de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic, per a la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, per un valor econòmic d'indemnització de 814.643, euros i, per tant, d'acord amb l'informe del cap de l'Àrea Territorial, caldrà afegir al valor econòmic d'indemnització per a l'extinció de la concessió administrativa, els interessos meritats des del moment del tancament de l'estació de servei.

S'aprova la liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per un valor econòmic d'indemnització més interessos de demora d'1.100.025,49 euros; establir l'afectació de la present despesa amb els ingressos originats per la gestió ulterior de l'espai municipal, d'acord amb l'expedient de implantació d'una activitat econòmica de la instal·lació d'una benzinera al mateix indret, mitjançant el sistema de concessió administrativa en règim de lliure concurrència, i, per tant, demorar l'executivitat de la despesa fins que siguin reconeguts els drets que es troben vinculats per al finançament corresponent.

Votació: A favor: PSC; abstencions: ERC i PP. En contra: CiU

11) Dictamen relatiu a aprovar inicialment la memòria justificativa i demés documents per la implantació d'una activitat econòmica de la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià número 239, mitjançant el sistema de concessió administrativa de lliure concurrència.

S'aprova inicialment la memòria justificativa elaborada per la Comissió Pública d'Estudi per l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una estació de servei en uns terrenys de titularitat pública situats a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió de concessió administrativa, a desenvolupar i explotar per part d'aquest Ajuntament.
La memòria se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al diari provincial i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Votació: A favor: PSC i ERC; abstenció: CiU i PP.

12) Dictamen relatiu a comparèixer en el tràmit de consulta pública de l'avanç del Pla Director d'infraestructures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 2009-2018 (PDI) establert per l'Autoritat del Transport Metropolità, i formular-ne suggeriments i observacions.

S'assumeixen íntegrament els suggeriments efectuats per l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) exposats a l'Informe de suggeriments al Pla Director d'Infaestructures de la regió metropolitana de Barcelona -PDI 2009-2018-, de data 29 de juliol de 2009, atesa la coincidència de criteris i interessos.

Es compareixerà en el tràmit de consulta de l'avanç del Pla Director d'Infraestuctures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona (PDI) 2009-2018 establert per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona.

Els suggeriments fan referència als aparcaments d'intercanvi a la xarxa de rodalies; infraestructures de transport públic per carretera; actuacions diverses a la línia R2; duplicació de la línia R3 Montcada-Vic; complements a la línia R7 de rodalies Papiol-Mollet; i a la nova línia orbital ferroviària.

Votació: A favor: PSC i ERC. Abstenció: CiU i PP.

JUNTA DE PORTAVEUS

13) MOCIONS

Moció en defensa de l’Estatut de Catalunya que presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya.

Primer. Constatar el malestar creat a Catalunya per la sentència que mai no s’hauria d’haver produït.

Segon. Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que considerem desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat aquesta sentència.

Tercer.  Des de l’acatament de les sentències del TC, defensar, més que mai, l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar, en el marc d’una Espanya plural.

Quart. Instar el govern d’Espanya a desenvolupar a través de tots els mecanismes polítics, jurídics, legislatius i de cooperació institucional, el potencial d’autogovern contingut en l’acord estatutari entre les institucions catalanes i espanyoles que va ésser referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Cinquè. Reiterar que la realitat nacional catalana, tal i com s’expressa en el preàmbul de l’Estatut, l’autogovern de Catalunya, la dignitat dels seus símbols i institucions, la llengua i la cultura catalanes, el dret civil i la tradició jurídica catalana i un finançament just, tenen perfecte cabuda en el marc jurídic i polític definit per la Constitució de 1978.

Sisè. Aquest Ajuntament es posa al costat i a disposició del President de la Generalitat que encapçala el posicionament i l’estratègia a seguir del conjunt de Catalunya per assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut, alguns dels quals ara han estat qüestionats.

Setè. Notificar aquest acords a la Presidència de la Generalitat, al Govern d’Espanya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, i als grups polítics de les Corts Generals.

Votació: A favor: PSC. En contra: CiU, ERC i PP.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS