Resum del Ple Municipal del mes de gener

Celebrat ahir dimarts, amb 11 punts en l'ordre del dia

28 de Gener 2009

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a informar sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de les modificacions de crèdits número MC AJT 9/2008 de l'Ajuntament (suplements de crèdits) i MC AJT 10/2008 de l'Ajuntament (crèdits extraòrdinaris).

S’informa el Ple dels informes de les modificacions de crèdits MC AJT 9/2008 suplement de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Granollers, i MC AJT 10/2008 crèdits extraordinaris del pressupost de l'Ajuntament de Granollers, d’acord amb el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de les entitats locals.

5).- Exp. JX07 Dictamen relatiu a Aprovació provisional del Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC) de Granollers.

El Ple desestima les al·legacions presentades per l’Associació de Comerciants del Rec al Roc, per l’Associació de Comerciants Comerç de Dalt i l’Associació de Comerciants, professionals i empreses de serveis de Granollers centre “Gran Centre Granollers”, al Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC) de Granollers.

A més, s’aprova provisionalment el Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC) de Granollers 2008-2012 i es sol·licita a la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa una nova delimitació de la trama urbana consolidada, que incorpori a la delimitació inicial els sectors del Lledoner, de la Ronda Sud i de zona industrial i de serveis Jordi Camp.

Finalment l’expedient administratiu del POEC de Granollers es trametrà a la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Votació. A favor: PSC i PP.  En contra: CiU i ERC.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Exp. FEIL 21 Dictamen relatiu a aprovació inicial del Projecte de rotonda a la carretera del Masnou (BP 5002) d'accés al barri de Can Bassa de Granollers, que té prevista la inclusió al Fons Estatal d'Inversió Local, i la relació detallada de béns i drets afectats per l'execució del projecte.

El Ple aprova  inicialment el Projecte de rotonda a la carretera del Masnou (BP 5002), d'accés al barri de Can Bassa de Granollers (FEIL 21) -una obra que té prevista la seva inclusió al Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL)-, així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost total de 395.647,00 euros  (inclòs 16% IVA) que correspon a la quantitat de 341.075,00€ més la quantitat de 54.572,00€ d'IVA, i  redactat per l'enginyer de camins Josep Serra Vicente de l'empresa PAYJECT XXI i promogut per l'Ajuntament de Granollers, com també la relació de propietaris i titulars de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa. El procediment per a l’aprovació de l’esmentat  projecte es farà per tràmit d’urgència. 

Aprovat per unanimitat

7).- Dictamen relatiu a acceptar subvenció i aprovar la formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances per a finançar la construcció d'una sala de gimnàstica a les piscines municipals de Granollers.

El ple aprova l’acceptació de la subvenció de 188.876,00 euros atorgada pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya  per a la construcció d'una sala de gimnàstica ubicada a les piscines municipals de Granollers, així com la contractació i formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances per a finançar l’esmentada construcció, per un import de 130.000,00 euros.

Aprovat per unanimitat

8).- Dictamen relatiu a aprovar la nova Agenda 21 Local i els seus sistemes de seguiment.

El ple aprova el nou pla d'acció de l'Agenda 21 local i el seu sistema de seguiment, amb un total de 106 accions i 58 indicadors de seguiment.
El ple de 20 d’abril de l’any 1999 l'Ajuntament de Granollers va aprovar el Pla d'acció ambiental pels següents anys, fruit de l'Auditoria Ambiental Municipal, validat mitjançant participació ciutadana en el Fòrum Ambiental.
L'any 2005 amb la signatura dels compromisos d'Aalborg es du a terme una revisió i ampliació del Pla d'acció ambiental a partir d'un procés participatiu on es va prioritzar un treball integral i transversal a dins l'Ajuntament i, alhora, una participació de diferents agents locals de Granollers.  Durant l'any 2006 les noves propostes recollides van sintetizar-se i agrupar-se per definir els objectius específics i accions de l’Agenda 21 Local en el futur i en va aprovar un sistema de seguiment i de participació continuada.  La proposta final reclassificava i definia un total de 151 accions i de 53 indicadors de seguiment.
El dia 19 de novembre de 2008 es tancà el procés de validació participativa d'aquesta nova proposta, que ha estat obert des de finals de 2007 i ha permès debatre i consensuar les estratègies i accions cap a un desenvolupament sostenible del municipi. La participació ha estat possible amb sessions presencials i des del Bloc de l'Agenda 21, amb un espai a internet amb l'objectiu de facilitar el recull d'aportacions de la ciutadania, tècnics, especialistes, entitats, etc. en el procés d'aprovació i seguiment de l'Agenda 21. És en aquest bloc on es pot consultar ara la versió final, agrupada per àmbits definits en els grups de treball, on es defineixen els objectius, les accions i els indicadors de sostenibilitat local a aprovar.
La proposta final del nou pla d'acció de l'Agenda 21 Local i el seu sistema de seguiment  conté 106 accions i 58 indicadors estructurades en els àmbits següents:
ÀMBIT Accions  Indicadors
GT 1.1 Participació Ciutadana  6 3
GT 1.2 Urbanisme Sostenible 5 3
GT 1.3 Gestió Integrada cap a la Sostenibilitat 10 8
GT 2.1 Gestió de l'aigua 10 5
GT 2.2 Recursos Energètics 11 4
GT3 Protecció dels espais naturals i la biodiversitat. 13 6
GT4 Fluxos residuals. 14 7
GT5 Conseqüències ambientals de la mobilitat  10 6
GT6 Acció local per a la salut. 11 4
GT7 Igualtat i solidaritat.  16 7
GT8 Economia local activa i sostenible. - 5
TOTAL 106 58

Amb l'aprovació de l'Agenda 21 Local de Granollers es pretén definir la ruta a seguir els propers 10 anys amb totes les actuacions necessàries a treballar i els indicadors a calcular, comptant amb la participació ciutadana per tractar-se d'un compromís de tot el municipi per adreçar la ciutat cap a un desenvolupament més sostenible.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central, per a assolir el grau adequat d'integració de les competències en l'àmbit de la salut de l'Administració de la Generalitat i les administracions locals

El Ple aprova inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l'àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població.
Igualment, s’aproven inicialment els estatuts de l’esmentat Consorci, així com designar l'alcalde, Josep Mayoral Antigas, com a representant titular i  la regidora delegada de Salut Pública, M. del Mar Sánchez Martínez, com a representant suplent al Consell Rector.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

10).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal de Partit Socialista de Catalunya al Patronat del Museu de Granollers i al Consell de Cultura de Granollers.

El Ple aprova designar María del Mar González  representant del  Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya al Patronat del Museu de Granollers,  i Josep Maria Massons, representant del Grup Municipal del PSC al Consell de Cultura de Granollers.

Vots a favor: PSC, CiU, ERC  Abstencions: PP

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Dictamen relatiu a MOCIONS
El Grup Municipal del PSC presenta al Ple una moció de condemna a la situació de violència que està tenint lloc a la franja de Gaza, amb els següents acords:

PRIMER.- Condemna de forma rotunda la situació de violència que està tenint lloc a la franja de Gaza i manifesta la més enèrgica repulsa a tot tipus de bel·ligerància que atempti contra els Drets Humans i el Drets dels Pobles.

SEGON.- Expressa la seva profunda indignació davant l’ús desproporcionat de la força per part de l’exèrcit israelià i l’escalada militar que està provocant centenars de víctimes, moltes d’elles civils, entre les quals infants. De la mateixa manera, fa una crida a Hamas per a què posi fi als seus atacs, els quals han afectat també a objectius civils, i per a què assumeixi les seves responsabilitats comprometent-se a un procés polític per a recuperar el diàleg entre els mateixos palestins, restablint el procés de negociacions en curs.

TERCER.- S’adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin l’assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda humanitària, aliments i medicines.

QUART.- Manifesta la seva preocupació per les greus conseqüències del ressorgiment del conflicte en la vida quotidiana dels ciutadans de la regió i se solidaritza amb el patiment de la població civil.

CINQUÈ.- Reitera la seva ferma convicció que la recerca d'una solució política mitjançant el diàleg i el respecte als drets humans és l’única via per una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau, que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Granollers.

SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu.

Aprovada  amb els vots a favor de PSC, ERC i PP