Resum del Ple de dimarts 28 d'abril

Amb 9 punts en l'ordre del dia

01 de Juny 2009

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a delegar a la Junta de Govern Local la realització del sorteig de la designació dels membres de les meses electorals de les Eleccions al Parlament Europeu que s'han de celebrar el proper dia 7 de juny de 2009.

Es delega a la Junta de Govern Local la realització en la seva sessió del proper dia 11 de maig de 2009, del sorteig de la designació dels membres de les meses electorals de les Eleccions al Parlament Europeu, que s'han de celebrar el proper dia 7 de juny de 2009.

5).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal de Convergència i Unió en diferents òrgans de govern d'organismes autònoms, assessors, participatius i sectorials del Cartipàs Municipal.

Així, es designa Àlex Sastre i Prieto,  representant al Patronat de l’Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera en substitució de Rosa Ruiz Vilanova; Germán Cequier i Bardají, representant al Consell del Poble de Palou, en substitució de Laura Tintó i Botey; Pius Canal i Canals, representant al Consell de Cultura, en substitució de Ferran Casamitjana i Domene; Verònica Navarro i Serrano, representant al Fòrum de Comerç i Turisme, en substitució de Ramon Pascual i Sabé; Josep Fabregat i Soriano, representant a la Comissió de la Fira de l'Ascensió, en substitució de David Tura i Borrás.

Votació: PSC, a favor / CiU, a favor / ERC, a favor / PP, s’absté

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'Alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, corresponent a l'exercici de 2008.

El Ple aprova la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament, corresponent a l'exercici de 2008 que presenta els resultats següents:

  Resultat pressupostari ajustat   Romanent de tresoreria total   Saldos de dubtós cobrament   Romanent de tresoreria afectat   Romanent tresoreria general
  3.708.798,84   17.731.888,04   4.536.341,23  6.901.855,67  6.293.691,14
El romanent de tresoreria disponible és doncs de 2.383.116,82 euros, quantitat que es reserva per cobrir necessitats socials.

Romanent de tresoreria general Incorporació de crèdit Inver. 2008 Substitució de finançament Inver. 2009 Romanent de tresoreria disponible
6.293.691,14 1.910.574,32 2.000.000,00 2.383.116,82
 El Ple també aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de les Escoles Bressol, corresponent a l'exercici de 2008, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria General
24.854,44 67.453,87

El Ple també aprova la liquidació del pressupost del Patronat Escola de Música de l'exercici 2008.
Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria general
44.295,54 64.903,13
El Ple aprova, igualment, la liquidació del Pressupost del Patronat Escola Municipal Salvador Llobet, corresponent a l'exercici de 2008, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria general
42.518,94 94.588,61

El Ple també aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Escola Municipal de Treball, corresponent a l'exercici de 2008 que presenta els resultats següents:
Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria general
383.621,93 438.054,23

El Ple també aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponent a l'exercici de 2008, que presenta els resultats següents:
Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria general
8.442,1 63.468,93

El Ple també aprova la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de la Comunicació, corresponent a l'exercici de 2008, que presenta els resultats següents:
Resultat pressupostari ajustat Romanent de Tresoreria general
4.315,4 19.848,26

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

7).- Dictamen relatiu a adjudicar provisionalment el contracte  de serveis per al  manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals,  i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

El Ple aprova adjudicar provisionalment a l'empresa IMESAPI, SA el contracte de serveis plurianual per contractar el manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals, i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, per un import màxim de 3.908.935,34 euros més 625.429,65 euros en concepte d'IVA, el que fa un total màxim de 4.534.365,04 euros.  Per arribar a aquests imports màxims, les actuacions s'hauran de facturar d'acord amb els preus unitaris i la baixa ofertada del 20% per l'adjudicatari. El termini d'execució  és des de l'1 de juliol de 2009 fins al 30 de juny de 2012, amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga de mutu acord.

Votació: PSC, a favor / CiU, en contra / ERC, s’absté / PP, s’absté

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

8).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2009 – 2012

El Ple aprova el Pla Local de Joventut 2009-2012.

Les polítiques de joventut han experimentat continuats canvis des que van néixer amb els primers ajuntaments democràtics. Es varen iniciar amb actuacions adreçades principalment al lleure infantil i juvenil, i posteriorment es van estendre amb la creació de punts d’informació juvenil, projectes de foment de l’ocupació juvenil, programacions d’activitats per a joves, assessoraments, etc., fins a evolucionar cap a una comprensió dels joves des d’un punt de vista més global, on s’intenta donar serveis que abastin tots els interessos dels joves. Aquesta evolució ha estat paral·lela a  la definició de l’etapa de joventut, no entesa com un període de transició de l’infant a la vida adulta, sinó com una etapa definida i amb entitat pròpia diferenciada.
L’actuació de l’Ajuntament de Granollers en matèria de joventut és àmplia i variada, i és executada des de diferents serveis municipals. Fruit del Pla d’Actuació Municipal 1999–2003 es va elaborar Pla Local de Joventut 2004– 2007, que va permetre fer un salt qualitatiu a les accions i coordinacions que es duien a terme.

Ara s’han de planificar els propers anys d’actuació municipal en matèria de joventut. El procés d’elaboració del nou Pla Local de Joventut es va iniciar a finals del 2007, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Per a l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut és imprescindible tenir un coneixement previ de la realitat juvenil, és a dir, saber quina és la situació dels joves i quines són les seves necessitats per tal de poder-los donar les respostes més adients. És en aquest marc en què es desenvolupa aquest anàlisi de la realitat juvenil de Granollers.

En primer lloc, però, és necessari determinar de qui estem parlant quan ens referim als joves de Granollers, ja que la joventut és un concepte força obert i difícil de delimitar. En aquesta anàlisi entenem per joves les persones compreses entre els 12 i els 35 anys. Si bé és cert que la majoria de dades fan referència a joves amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja fins als 12 anys perquè la regidoria de Joventut de l’Ajuntament treballa amb aquesta franja d’edat i fins als 35 anys per incloure els paràmetres de Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques d’habitatge per a joves. 

L’anàlisi de la realitat juvenil que s’annexa a aquest document ha servit per orientar l’elaboració del Pla Local de Joventut, que vol donar resposta a les mancances i necessitats identificades al llarg del diagnòstic.

Amb tots aquests estudis previs s’ha arribat a unes conclusions que ens indiquen quina direcció ha de prendre en el futur la política municipal de joventut, i han quedat recollides en el Pla Local de Joventut 2009-2012, amb els fonaments teòrics, estratègies d’actuació, àmbits d’intervenció, programes i accions a desenvolupar durant els propers 4 anys.

Tot i que en aparença el document final pugui donar la impressió que es tracta d’una proposta tancada, cal  tenir present que sempre, en matèria de joventut, els projectes han de comptar amb un amplíssim marge per a la flexibilitat, per al canvi coherent amb les circumstàncies de l’entorn. Tot i que les propostes dibuixen un projecte ampli i acabat, es construeixen al voltant d’una estructura senzilla, que permet incorporar modificacions amb facilitat i que busca la seva capacitat d’adaptació.

Aprovat per unanimitat 

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Dictamen relatiu a MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS