Resum del Ple de 27 d'octubre de 2009

Amb 10 punts a l'ordre del dia

28 de Octubre 2009

 ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 setembre de 2009.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números , corresponents als dies ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA
 4).- Donar compte de la presa de possessió del regidor senyor Pep Mur Planas
 Donar compte de la presa de possessió el passat 22 d'octubre del càrrec de regidor, el senyor  Pep Mur Planas, qui presenta la credencial de  data 8 d'octubre de 2009 emesa per la Junta Electoral Central que s'adjunta, expressiva d’haver estat designat regidor de l’Ajuntament de  Granollers.

 5).- Dictamen relatiu a la substitució de membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent i en d'altres òrgans  i organismes.
 El Ple ha aprovat la substitució de membres de les Comissions Informatives que s'adjunta a continuació:
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a suplent a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE    PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS MUNICIPALS,   MOBILITAT I SEGURETAT, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a suplent a la COMISSIÓ DE L'ÀREA TERRITORIAL, en substitució del  senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR   SOCIAL, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC com a suplent a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I  EDUCACIÓ, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC a la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, en substitució del senyor Òscar  Riu Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC al CONSELL ECONÒMIC i SOCIAL, en substitució del senyor Òscar Riu   Garcia.
 - Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC a la COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR, en substitució del senyor Òscar Riu   Garcia.
 – Designar al senyor  PEP MUR PLANAS  representant del  GMERC a la COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE GRANOLLERS, en substitució del senyor Òscar Riu Garcia.
 - Designar a la senyora  MARIA CANALS i RUERA  representant del  GMCiU al CONSELL DE CULTURA DE GRANOLLERS, en substitució del senyor Pius Canal i Canals.
 - Designar al senyor  FERMÍN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  representant del  GMPP com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA   TERRITORIAL, en substitució del senyor Enrique Hernández Alcalde.
 - Designar al senyor  ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCALDE,  representant del  GMPP com a suplent a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA   TERRITORIAL, en substitució de la senyora M. Ángeles Olano García.
 - Designar al senyor  FERMÍN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  representant del  GMPP com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS   MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT, en substitució del senyor Enrique Hernández Alcalde.
 - Designar al senyor  ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCALDE  representant del  GMPP com a suplent a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS   MUNICIPALS, MOBILITA,,T I SEGURETAT, en substitució del senyor M. Ángeles Olano García.
 - Designar al senyor  ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCALDE  representant del  GMPP com a titular a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE    PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA, en substitució de la senyora M. Ángeles Olano García.
 - Designar al senyor  FERMÍN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  representant del  GMPP com a suplent a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA, en substitució del senyor Enrique Hernández Alcalde.
 Votació. A favor: PSC, CiU, ERC i PP (amb l'excepció del regidor del PP Enrique Hernández que vota en contra)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

 6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 27/2009 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per   transferència de crèdits
 Aprovar l'expedient MC AJT 27/2009 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de    493.000,00€.
 Votació. A favor: PSC. Contra: PP. Abstencions: CiU i ERC.

 7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 28/2009 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per   suplement de crèdits
 Aprovar l'expedient MC AJT 28/2009 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 148.014,62 €.
 Votació. A favor: PSC, CiU i ERC. En contra: PP

 8).- Dictamen relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals i de les Normes reguladores de Preus Públics, per a  l'exercici de 2010
 Les ordenances fiscals del 2010 no augmentaran les tarifes vigents de taxes, preus públics i impostos. Les úniques excepcions seran la taxa  per recollida, tractament i eliminació d'escombraries, que s'incrementa un 0,8%, i la taxa d'estacionament en zona blava, que s'incrementa en  5 cèntims la primera hora i en 15 cèntims la segona hora.

 De la mateixa manera que en les anteriors ordenances, també s'ofereix la possibilitat, prèvia sol·licitud, de fer el pagament d’impostos i taxes  periòdiques de manera fraccionada en 6 mensualitats, sense que esdevinguin els interessos de demora corresponents.

 Es mantenen les bonificacions
 Així mateix, també es mantenen les bonificacions que ja establien les ordenances del 2009:

 Bonificació fins al 50% per als vehicles que consumeixen combustibles no contaminats i fins al 75% pels vehicles híbrids o bimodals, en   ambdós casos durant dos exercicis fiscals complerts.
Es mantenen les bonificacions en l’IBI per famílies nombroses, amb l'increment del límit de renda en un 15% que ja es va aplicar l'any passat,  amb l’objectiu que més famílies s’hi puguin acollir.

 Les empreses que són subjectes passius de l'IAE podran beneficiar-se també de bonificacions si amplien el seu nombre de treballadors a la   ciutat en les condicions determinades que estableix l’ordenança.

 L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres no s’incrementa i es mantenen les  bonificacions per les obres de rehabilitació i adequació d’ elements comuns en edificis de més de 10 anys d’antiguitat, un 90% a l’entorn de l’actuació del Pla de Barris al barri Congost i un 30% a la   resta de la ciutat.

 La pressió fiscal a Granollers continuarà moderada l’any 2010, no només respecte a les dades d’inflació sinó també si es compara amb ciutats  mitjanes similars a la nostra.
 Votació. A favor: PSC i ERC. En contra: CiU i PP.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

 9).- Dictamen relatiu a aprovar el canvi de gestió dels serveis d'estacionament regulat de vehicles a la via pública (zona   blava) i del servei de bicicleta pública de lloguer i aprovar inicialment el seu Reglament.
 El Ple ha aprovat inicialment el canvi
de la forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei  'estacionament regulat de  vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat mercantil de capital íntegrament públic GRANOLLERS    PROMOCIONS SA. i el seu reglament regulador.

 El Ple ha aprovat inicialment el canvi de forma de gestió directa del servei de lloguer de bicicleta pública - AMBICIA'T - a gestió directa a través  de la societat mercantil de capital íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS SA.

 Aquest punt es queda sobre sobre la taula. 
                                 JUNTA DE PORTAVEUS
 10).-Mocions.

 Moció de suport a la  petició del Consell Comarcal de  concessió de la Creu de Sant Jordi a Jordi Mas i Castells
 Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers (Grup Municipal Socialista, Grup Municipal de Convergència i Unió, Grup Municipal del Partit  Popular i Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya) donen suport a la  petició del Consell Comarcal de concessió de la Creu de Sant  Jordi a Jordi Mas i Castells.
 Jordi Mas i Castells va ser guardonat l’any 2007 amb el Premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà del Consell Comarcal  del Vallès Oriental, en reconeixement a la tasca de cooperació que desenvolupa al Camerun.
 Aprovada per unanimitat.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 23 d'octubre de 2009
 L'ALCALDE