El proper dimarts, Ple municipal ordinari del mes de gener

Amb 11 punts a l'ordre del dia.

23 de Gener 2009

 El proper dimarts 27 de gener, a les 19.30 h, a la sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers tindrà lloc el ple ordinari del mes de gener, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2008.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 43 a 47, corresponents als dies 1, 9, 15, 22 i 29 de desembre de 2008, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a informar sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de les modificacions de crèdits número MC AJT 9/2008 de l'Ajuntament (suplements de crèdits)  i MC AJT 10/2008 de l'Ajuntament (crèdits extraòrdinaris).

5).- Exp. JX07 Dictamen relatiu a Aprovació provisional del Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC) de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Exp. FEIL 21 Dictamen relatiu a aprovació inicial del Projecte de rotonda a la carretera del Masnou (BP 5002) d'accés al barri de Can Bassa de Granollers, que té prevista la inclusió al Fons Estatal d'Inversió Local, i la relació detallada de béns i drets afectats per l'execució del projecte.

7).- Dictamen relatiu a acceptar subvenció i aprovar la formalització d'un préstec amb l'Institut Català de Finances per a finançar la construcció d'una sala de gimnàstica a les piscines municipals de Granollers.

8).- Dictamen relatiu a aprovar la nova Agenda 21 Local i els seus sistemes de seguiment.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central, per a assolir el grau adequat d'integració de les competències en l'àmbit de la salut de l'Administració de la Generalitat i les administracions locals

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

10).- Dictamen relatiu a a designar nous representants del Grup Municipal de Partit Socialista  de Catalunya al Patronat del Museu de Granollers i al Consell de Cultura de Granollers.

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Dictamen relatiu a MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS