Dimarts dia 25, Ple ordinari del mes de juny

A la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 19.30 h, i amb 17 punts a l'ordre del dia

25 de Juny 2013

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 de maig de 2013

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 19 a 22, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de maig de 2013, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4) Donar compte dels informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2012 de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat del Museu, així com dels comptes anuals 2012 de les Entitats Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual, SL, l’EPE Granollers Mercat i la Societat Municipal Granollers Promocions, SA.

5) Dictamen relatiu a l'adaptació de diverses seccions censals del municipi de Granollers a la normativa electoral i a la del padró municipal d'habitants.

6) Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2014.

7) Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'ordenança fiscal 2.18, "taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars" 2013

8) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 12/2013 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

9) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 14/2013 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits.

10) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 15/2013 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

11) Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

12) Exp. P20/08. Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per al manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa IMESAPI, SA pel període de l'1 de juliol de 2013 fins al 30 de setembre de 2013.

13) Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'article 17 - venda de productes - del Reglament del Mercat Municipal Sant Carles.

14) Dictamen relatiu a desestimar les al·legacions i ratificar l'aprovació definitiva del reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari limitat. Zona verda

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15) Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

16) Dictamen relatiu a aprovar l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL.

JUNTA DE PORTAVEUS

17) Mocions