Dimarts, darrer Ple municipal de l'any

Amb 11 punts de l'ordre del dia, entre els quals, destaca la proposta per aprovar el pressupost general per al 2010

17 de Desembre 2009

El proper 22 de desembre, a partir de les 19.30 h i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, que, a més, serà el darrer de 2009.
Tot seguit, l'ordre del dia de la sessió, de caràcter ordinari, amb l'aprovació del pressupost general de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2010 com a proposta més destacada:

1).- Aprovació de l'Acta de Ple de la sessió ordinària del dia 24 de  novembre de 2009.

2).- Control i fiscalització plenaris dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 39 a 43, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2009, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització plenaris dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, per mitjà de donar compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a aprovar el pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici de 2010.

5).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga de contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària amb l'empresa URBASER, SA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

7).- Dictamen relatiu a la concessió administrativa del bé de domini públic situat al carrer de Martí Grivé, número 47, de Granollers, per destinar-lo a la construcció, posada en funcionament i gestió d'un centre de dia de la Fundació Antònia Roura i Barbany.

8).- Dictamen relatiu a la incoació de l'expedient per a la implantació del servei d'habitatge dotacional públic municipal i designació d'una comissió d'estudi.

9).- Dictamen relatiu a aprovar la sol·licitud de recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local creat per Real Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre.

10).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per a la implantació d'un model integrat d'atenció i gestió de parc d'habitatges administrats per ADIGSA al municipi de Granollers.

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 17 de desembre de 2009
L'ALCALDE