Aquest dimarts ple ordinari del mes de juliol

29 de Juliol 2013

Aquest dimarts 30 de juliol a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers se celebra el ple municipal ordinari amb el següent ordre del dia

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 de juny de 2013.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 23 a  26, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de juny, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les modificacions relatives a la plantilla i relació de llocs de treball i ratificar diverses resolucions

5).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord pres per la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral i aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Acord per al suport i acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultra activitat 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a liquidar el contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers adjudicat  a l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L.

7).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte  mixte per a la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament d'autoritzacions d'ús privatiu de domini públic

9).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental , per a el desplegament parcial de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de gestió de la fracció de voluminosos d'origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d'un bé moble al Consorci,

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS