Dimarts dia 30, Ple municipal del mes de maig

L'ordre del dia té 11 punts

25 de Maig 2017
+
Imatge d'arxiu d'una sessió del Ple municipal
El proper dimarts dia 30, a les 19.30 h tindrà lloc la sessió plenària del mes de maig, amb l'ordre del dia següent:
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 d'abril de 2017.
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions  corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 d'abril de 2017.
 
3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde i els seus delegats, 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
4).-  Aprovar la substitució del finançament de la inversió per l'aplicació de romanent de tresoreria 17 i 18/2017.
 
5).-  Aprovar la modificació de crèdit  16/2017  per transferència de crèdits.
 
6).-  Aprovar l'aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals 19 i 20/2017.
 
7).- Aprovar  la modificació de l'ordenança fiscal 2.18  "taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars"
 
8).-  Donar compte dels Informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2016.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
  9).-  Atribuir la competència de la gestió de determinats residus en favor del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
 
10).-  Aprovar la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
11).- Mocions. 
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES