Dimarts 31, a les 19.30 h, Ple del mes de maig

Amb 13 punts a l'ordre del dia

27 de Maig 2016
+
ORDRE DEL DIA
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 d'abril de 2016 
 
2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 14 a 17 , corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 d'abril de 2016 ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
 
4) Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions Generals 2016, que s'han de celebrar el proper dia 26 de juny de 2016
 
5) Dictamen relatiu a  l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 1 de juliol de 2015 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
 
6) Dictamen relatiu a donar compte dels Informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2015 de l'Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero, Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2014 de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L., l'E.P.E. Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió S.L; i a donar compte de l'informe d'Intervenció sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals 2015 de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.
 
7) Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 16/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits
 
8) Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 17/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari
 
9) Dictamen relatiu a modificació 02/2016 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'ajuntament de Granollers
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
 
10) Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia de data 25 d'abril de 2016 relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública del "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona)", establert per ADIF, i formular-ne al·legacions i suggeriments
 
11)  Dictamen relatiu a estimar parcialment les al·legacions formulades a l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis  a Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
 
12) Dictamen relatiu a desafectar com a bé demanial i aprovar la cessió de l'immoble ubicat al carrer Maria Palau, 2-4, de Granollers 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
13) Mocions.
 
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS