Dimarts 28, a les 19.30 h, Ple del mes de juny

Amb 13 punts a l'ordre del dia

27 de Juny 2016
+

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de maig de 2016 

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 18 a 22, corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).- Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2017

5).- Nomenar deu persones representatives dels diferents eixos estratègics de la ciutat, com a membres del Consell de Ciutat de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6).- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.2 taxa de serveis urbanístics

7).- Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 18/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

8).- Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 19/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

9).- Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 1/2016 de modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdits

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).-  Aprovar inicialment la modificació  del Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers

11).-  Aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,  l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,  l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2015

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el «Fòrum de les ciutats amb els Consells de la Formació Professional de Catalunya» 

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS