Ple ordinari del mes de desembre

El punt de l'aprovació del pressupost general és el tema més destacat.

17 de Desembre 2012

El proper dimarts 18 de desembre, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes. Amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 41 a 44 ,corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de novembre de 201,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, per a l'exercici 2013

5).- Exp. 88/2012 Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels estatuts de Granollers Mercat pel canvi de domicili social.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a donar compte de l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de subministrament de l'aigua potable i ratificar la resolució d'alcaldia relativa a interposar recurs d'alçada contra aquesta decisió.

7).- Dictamen relatiu a modificar els Estatuts que han de regir el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Reglament municipal de voluntariat educatiu del Consell Escolar Municipal de Granollers.

9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i l'aprovació del Text Refós dels seus Estatus.

JUNTA DE PORTAVEUS

10.) MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS