Obert el període per demanar ajuts per subvencionar l'IBIU

La convocatòria s'adreça a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits marcats per l'Ajuntament, que preveu una partida de 100.000 euros per a aquest concepte

19 de Octubre 2015
+
La quantia màxima de l'ajut per l'Impost de Béns Immobles serà de 200 euros per cada sol·licitud individual
Des del 15 d'octubre i fins al 15 de desembre es poden sol·licitar ajuts econòmics adreçats a persones en situacions econòmiques desfavorides que siguin contribuents de l'Impost de Béns Immobles (IBIU). 
 
Els requisits que hauran de reunir els beneficiaris d'aquests ajuts són:
 
-Estar empadronat/ada a Granollers
-Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de Granollers per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual
-Hauran de coincidir necessàriament l'habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.
-Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament o haver sol·licitat un ajornament o fraccionament dels deutes pendents de pagament. 
-No poden constar com a contribuents a Granollers o a qualsevol altre municipi als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell per cap altre immoble més, a excepció d'una plaça d'aparcament i/o un traster per a tota la unitat familiar. 
-Els ingressos bruts de la persona sol·licitant i de les que hi convisquin al mateix habitatge no han de superar les quanties següents:
 
Nombre membres unitat de convivènciaLímit d'ingressos bruts màxims
19.878 euros
210.583 euros
311.289 euros
411.994 euros
 
Per cada membre addicional de la unitat de convivència, el límit d'ingressos anuals s'incrementarà en 705,00 euros. 
 
Les persones que vulguin acollir-se a aquests ajuts hauran de presentar en el registre de l'Ajuntament una sol·licitud acompanyada de de la documentació següent:
 
-Fotocòpia del NIF/NIE dels sol·licitants i de les resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut
-Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributària Estatal. En cas que la situació laboral i/o econòmica s'hagi modificat caldrà justificar-ho documentalment.
-Autorització expressa de totes les persones que conviuen en l'habitatge perquè l'Ajuntament pugui fer les consultes necessàries a diferents administracions i altres entitats públiques o privades, per comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud
-Dades bancàries del compte on transferir l'import de l'ajut.
 
La petició es pot tramitar presencialment al Registre General de l'Ajuntament, a través del catàleg de tràmits dins de https://seuelectronica.granollers.cat o per correu certificat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 
La quantia màxima de l'ajut serà de 200 euros per cada sol·licitud individual.
La quantia dels ajuts regulats no pot ultrapassar el 50 % de la quota líquida anual de l'IBIU per l'habitatge del qual es sol·licita l'ajut.
L'ajut és compatible amb d'altres atorgats per l'Ajuntament i restarà exempt de l'IRPF. Una comissió qualificadora valorarà les sol·licituds presentades. 
Aquest 2015 l'Ajuntament destinarà a aquest concepte un import màxim de 100.000 euros.