El proper dimarts 29, Ple ordinari del mes d'abril

Amb 13 punts a l'ordre del dia

25 d'Abril 2014
+
El proper dimarts, el Ple del mes d'abril

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 de març de 2014
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 9 a 12, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de març, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
4).- Dictamen relatiu a la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014.
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
 
 
5).- Dictamen relatiu a restar assabentat de l'informe de gestió del 2013, relatiu a Granollers, del Síndic de Greuges de Catalunya.
 
6).- Dictamen relatiu a aprovar el projecte de foment del voluntariat “Punt de Voluntariat de Granollers”.
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
 
7).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de transferència de fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal  que integren el Servei d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol - desembre de 2013 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
 
8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 5 de juliol de 2011 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes.
 
9).- Dictamen relatiu a restar assabentat de la resolució d'alcaldia de data 31 de març de 2014 per la que s'aprova el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2015-2017.
 
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 14/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.
 
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 13/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
 
12).- Dictamen relatiu a aprovar els documents de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: la "Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral" i l' "Acord per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local", i sol·licitar formar part del Club del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
 
13).-  Mocions.
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS