Aquest proper dimarts sessió telemàtica del Ple del mes de març

Es farà a les 19.30 hores i de forma virtual a causa de la situació excepcional ocasionada pel COVID-19. L'ordre del dia té 9 punts

27 de Març 2020
+
El Ple d'aquest mes de març no es podrà fer a la Sala de Plens com a conseqüència de les mesures de confinament decretades pel COVID-19
Aquest proper dimarts dia 31 de març, a les 19.30 h, es farà la sessió ordinària del Ple municipal de Granollers de forma telemàtica amb l'ordre del dia següent:
 
1. Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2020.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 4, 11, 18, i 25 de febrer de 2020.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 
4.  Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2021.
5. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia E-1765/2020, relatiu a aprovar el Pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.
6. Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles 2020 per adscripció a la Borsa de lloguer social de Granollers.
7. Aprovar inicialment la modificació del pressupost per dotació de crèdits extraordinaris.
8. Donar compte dels nomenaments i les contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 
9. Mocions.
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES