Aquest dimarts 25 de març, Ple municipal

Amb 11 punts a l'ordre del dia.

24 de Març 2014

Dimarts 25 de març a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 de febrer de 2014

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 5 a 8, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de gener, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, i la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu, exercici 2013

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers,  amb referència a l'1 de gener de 2014

6).- Dictamen relatiu a aprovar l'Acord de condicions del personal funconari i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7).- Dictamen relatiu a derogar les Normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles Bressol Municipals de Granollers, aprovades pel Ple Municipal, de 31 de març de 2009, així com les seves modificacions posteriors, per adaptar-ho a la normativa corresponent

8).- Dictamen relatiu a aprovar els estatuts i l'adhesió a la Fundació Universitària Balmes

9).- Dictamen relatiu a ratificació de l'acord de la Junta de Govern del Consorci de Serveis a les Persones, per a la dissolució del Consorci

10).- Dictamen relatiu a sol·licitar a l’Organització Mundial de la Salut la inscripció de l’Ajuntament de Granollers a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS