Normatives i ordenances

12/07/2010

Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de Granollers

És l'objecte d'aquesta ordenança regular les condicions d’ocupació, neteja, recollida de residus i manteniment de les vies i els espais destinats a l’ús públic, les condicions de manteniment i ornamentació de les façanes, solars i edificacions que confrontin amb espais d'us públic, les condicions d'us comú general i d'us comú especial d'aquests espais i les obligacions dels ciutadans i usuaris. Establir un clima de civisme i respecte mutu que fomenti la tolerància entre els ciutadans i les ciutadanes i preveure mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida.