L'Oficina d'Atenció del Ciutadà recollirà les sol·licituds de petició de subvencions pels danys de la tempesta del dia 7

L'Estat concedeix els ajuts si es compleixen determinats requisits. Les instàncies s'han de registrar a l'Ajuntament fins al 21 de setembre

La Subdelegació del Govern a Barcelona i l'Ajuntament de Granollers s'han reunit aquest matí per concretar de quina manera s'han de canalitzar les peticions de subvencions pels danys causats per la tempesta que va afectar Granollers divendres passat. L'OAC de Granollers recollirà totes les instàncies de particulars i establiments afectats, sempre que les seves respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys i també per a aquells particulars que no disposin d'assegurança. 
La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior gestiona unes subvencions a les unitats familiars i unes altres per a establiments per pal·liar danys materials als habitatges i béns de primera necessitat o subsistència derivats d'aquesta situació d'emergència:
 
UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA ECONÒMICA PELS DANYS MATERIALS EN VIVENDA I UTENSILIS DERIVATS DE L’EMERGÈNCIA O NATURALESA CATASTRÒFICA
 
Important: ha de ser habitatge habitual del sol·licitant
 
Circumstàncies:
    • Destrucció total de l’habitatge habitual: ajut segons el cost econòmic valorat dels danys i fins a un màxim de 15.120 euros
    • Danys que afectin a l’estructura de l’habitatge habitual, referits només a les dependències destinades a la vida familiar: 50% dels danys valorats i que no superin els 10.320 euros.
    • Danys que no afectin a l’estructura de l’habitatge habitual: 50% segons valoració econòmica i fins a 5.160 euros
    • Destrucció o danys en els utensilis domèstics de primera necessitat de l’habitatge habitual: cost de reposició o reparació amb un import màxim de 2.580 euros
 
Beneficiaris:
Límits d’ingressos anuals nets que no superin en dues vegades i mitja les quantitats següents:
    • Unitats d’un o dos membres: IPREM +40%
    • Unitat amb tres o quatre membres: IPREM+80%
    • Unitats amb més de quatre membre: IPREM + 120%
Quantia ajut: 100% si no supera l’IPREM i el percentatge
Quantia ajut: 50% en l'altre supòsit
 
 
Nota: IPREM: Es tracta d'un índex de referència per a la concessió d'ajuts, subvencions i concessió del subsidi d'atur. 
 
Documentació:
Declaració del sol·licitant respecte si l’habitatge o utensilis danyats es troben assegurats
Certificat (si fos el cas) de si algun dels fills que formen part de la unitat familiar té una discapacitat de més del 33%
Document que acrediti la propietat de l’habitatge afectat
Autorització per dades d’empadronament i nivell de renda
Full de dades bancàries (Annex 2n)
 
Cal presentar la sol·licitud com a màxim fins al 21 de setembre, inclòs. Si no es disposa de tota aquesta documentació, ja us la demanaran amb posterioritat. El que és imprescindible és que es lliuri la sol·licitud dins del termini indicat. 
 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS
Important: és requisit imprescindible que l’establiment tingui contractada una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets i que el dany s’hagi produït per algun risc no inclòs en l’assegurança. 
Circumstàncies:
Reconstrucció dels edificis i de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que hagin sofert danys, reposició d’utensilis i mobiliari i altres elements essencials, així com existències i altres productes de l’activitat empresarial
Beneficiaris:
Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, degudament registrades a efectes fiscals, en funcionament i amb un número d’empleats inferior a 50, que hagin sofert danys en les edificacions, instal·lacions o béns d’equipament afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència de la situació de naturalesa catastròfica.
Quantitat:
Fins a 8.000 euros
 
TRAMITACIÓ DE SINISTRES PER A VEHICLES AMB ASSEGURANÇA
 
Existeixen dues opcions:
 
1) En aquest enllaç podeu trobar el tràmit per fer l'apertura de sinistre. Cal facilitar diferents dades sobre la pòlissa, vehicle, taller de reparació, circumstàncies del sinistre, etc i s'obrirà un expedient amb un número de referència. 
 
2) Per via telefònica, trucant al número següent: 900 222 665, en horari de 9 h a 18 h, de dilluns a divendres. També hi ha un telèfon de centraleta per a qualsevol altre dubte o tramitació: 91 339 55 00. El tràmit per telèfon funciona igual que el tràmit on line. Un operador demanarà les dades que s'han de facilitar (pòlissa d'assegurança, vehicle, taller de reparació, circumstàncies del sinistre) i s'obrirà un expedient amb un número de referència. 
 
 
Per qualsevol altre dubte podeu trucar al telèfon de l'OAC: 93 842 66 10 o al telèfon de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers: 93 842 67 21.