GREEN PARTNERSHIPS: LOCAL PARTNERSHIPS FOR GREENER CITIES AND REGIONS

Green Partnerships: Actors locals per a ciutats i regions més sostenibles.
El projecte GREEN PARTNERSHIPS pretén enfortir l'aplicació de polítiques i estratègies locals relacionades amb l'eficiència energètica a les ciutats i les comunitats locals de la zona MED.

 

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar una metodologia innovadora conjunta que permeti superar les dificultats existents per assolir els objectius d'eficiència energètica establerts per la Unió Europea. GREEN PARTNERSHIPS proposarà recomanacions concretes i solucions per superar els obstacles a què les autoritats locals s'enfronten per millorar les seves competències i establir associacions locals que condueixin a canvis a llarg termini en el comportament d'unes ciutats energèticament més eficients.
 
Les comunitats locals són actors clau en el tractament i l’aplicació dels objectius d’augmentar l’eficiència energètica (EE) i promoure fonts d'energia renovables (RES) que contribueixin a la consecució dels objectius 20/20/20 establerts per la UE. Les ciutats i regions de l’espai MED han preparat les seves estratègies energètiques i plans d'acció d’energia sostenible (PAES), però s'enfronten a diversos obstacles que dificulten l’aplicació eficaç d’aquests plans. Els obstacles inclouen processos i coneixements tecnològics: manca de capacitats relatives als coneixements tècnics i les normes per seleccionar les opcions tecnològiques més importants i la definició de normes més estrictes de contractació pública; barreres administratives i legislatives; manca d'opcions de finançament innovadors i manca de cooperació amb les parts interessades que donin suport a la presa de decisions i l'aplicació de les mesures seleccionades.

Per afrontar aquest repte, els objectius específics definits són:

 1. Identificar les millors solucions per superar les barreres i els fracassos, i trobar formes per millorar l’eficiència de les mesures que ja s’estan duent a terme en les estratègies d'eficiència energètica a les comunitats locals.
 2. Crear una xarxa internacional de professionals per a la transferència i millora de solucions.
 3. Augmentar i intercanviar coneixements i competències en matèria de normes, requisits de qualitat, aspectes tècnics i les necessitats de les administracions públiques locals (ciutats i municipis) i establir mecanismes per a la transferència de coneixements i experiències entre els socis participants.
 4. Augmentar la cooperació entre les parts interessades mitjançant l'establiment d'associacions locals que formen un nou enfocament integrador a l'eficiència energètica en les comunitats locals, assegurant un ampli suport per a la implementació de les estratègies locals d'energia.

Les activitats del projecte proporcionaran una millor gestió pública relacionada amb l'eficiència energètica a les ciutats i les regions participants, noves inversions i estalvis d'energia de fins a un 40% en els edificis/equipaments públics, un augment de la capacitat de les organitzacions i la cooperació a llarg termini de les associacions locals per trobar solucions energèticament eficients.

El projecte GREEN PARTNERSHIPS agrupa ciutats i organismes d’11 països de la zona MED i disposa d’un pressupost general de 1.976.060 €, dels quals Granollers gestionarà 159.500 €.

A més de l’Ajuntament de Granollers, la resta de socis que formen part del projecte són:

 • Slovene Chamber of Agriculture and Forestry - Institute of Agriculture and Forestry Maribor, Eslovènia (coordinador)
 • ENERGAP Energy agency of Podravje, Eslovènia
 • Municipality of Lakatamia, Xipre
 • GERES Group for Environment, Renewable Energy and Solidarity, França
 • Technical University of Crete, Chania, Grècia
 • KYOTO CLUB, Rome, Italy
 • AREANATejo, Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo, Portugal
 • Agricultural University of Tirana, Albania
 • Hydro Engineering Institute Sarajevo (HEIS), Bosnia & Hercegovina
 • Institut fos spatial planning of the Koprivnica-Krizevci Country, Croatia
 • Institut for Strategic Studies and Prognoses, Montenegro


Els serveis tècnics de l'Ajuntament que treballen en el projecte són:
Servei de Medi Ambient i Espais Verds i el Servei de Processos Estratègics i Programació.