Aquest dimarts, ple municipal ordinari del mes de febrer

Amb 16 punts a l'ordre del dia.

24 de Febrer 2009

Demà dimarts 24 de febrer, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers tindrà lloc el Ple municipal ordinari del mes de febrer, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de PLE de la sessió ordinària de 27 de gener de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a 3, corresponents als dies 12, 19 i 26 de gener de 2009, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Moció relativa a donar compte de l'Informe de gestió de l'Oficina de Defensa del Ciutadà de l'any 2008.

5).- Dictamen relatiu a designar representant titular i suplent de l'Ajuntament de Granollers com a consellers membres de l'Assemblea General de Caixa Terrassa.

6).- Dictamen relatiu a designar representant titular i suplent de l'Ajuntament de Granollers com a consellers membres de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7).- Dictamen relatiu a sol·licitar la inclusió del municipi de Granollers dins del Consell Regulador de la Denominació d'Origen d'Alella

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

8).- Proposta relativa a aprovar l'inici de l'expedient per a l'exercici per part de l'Ajuntament de l'activitat econòmica d'implantació del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic de la plaça del complex Roca Umbert de Granollers.

9).- Exp. FEIL 21 Proposta relativa a l'aprovació definitiva del Projecte de rotonda a la carretera del Masnou (BP 5002) d'accés al barri de Can Bassa de Granollers, que té prevista la inclusió al Fons Estatal d'Inversió Local, així com la relació de béns i drets afectats per l'execució del projecte.

10).- Exp. FEIL 21 Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia relativa a l'adquisició per mutu acord de l'expedient expropiatori de la finca propietat de les senyores Mercè Riera Maymó, Josefa Riera Maymó i Roser Riera Maymó, com a conseqüència de l'execució de les obres relatives al Projecte de rotonda a la Carretera del Masnou (BP 5002), d'accés al barri de Can Bassa.

11).- Exp. FEIL 21 Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia relativa a l'adquisició per mutu acord de l'expedient expropiatori de la finca propietat de propietat de la societat LA PERLA DEL VALLÈS SA, com a conseqüència de l'execució de les obres relatives al Projecte de rotonda a la Carretera del Masnou (BP 5002), d'accés al barri de Can Bassa.

12).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució de regidor núm. 45/2009 referent a comparèixer en el tràmit d'informació pública dels ens locals del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental.

13).- Proposta relativa a Aprovar la minuta del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Ajuntament de Granollers , en relació a actuacions de rehabilitació dels edificis i d'habitatges dins al Barri Congost, considerats d'especial interès i amb caràcter excepcional

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

14).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la creació i la constitució del CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L'OCUPACIÓ DE GRANOLLERS, i els seus estatuts

15).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació del Reglament de funcionament i de cessió d'espais de la Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional.

JUNTA DE PORTAVEUS

16).- Dictamen relatiu a MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 20 de febrer de 2009
L'ALCALDE