Resum dels acords del Ple de 20 de desembre de 2022

21 de Desembre 2022
+

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària del dia 15 de novembre de 2022, i l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2022.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 22 i 29 de novembre de 2022.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcaldessa-presidenta i els seus delegats.

4.- Nomenar nou representant del grup municipal Granollers per la Independència - Primàries Catalunya al consell d’administració de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat.

El Ple nomena el senyor Oriol Vila Castelló com a vocal del consell d’administració de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, en representació del grup municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, en substitució del senyor Jordi Planas Bielsa, a proposta del propi grup municipal.

Aprovat per unanimitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia E-10468/2022, de 7 de desembre, pel qual es modifica l’aplicació de despesa de l’acord plenari de data 29/11/2022, relatiu a l’estimació parcial de la sol·licitud pel CNG del pagament en compte de despeses de manteniment de les instal·lacions de la Piscina Municipal.

El Ple ratifica la Resolució d’Alcaldia E-10468/2022, del 7 de desembre de 2022, la qual aprovava la modificació de l’aplicació de despesa on s’imputava la despesa de l’acord de Ple de la sessió 29/11/2022 en el qual s’aprova parcialment la petició de pagament de despeses de manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals en virtut del contracte de gestió de servei públic esportius de les Piscines Municipals de Granollers mitjançant l’arrendament de les instal·lacions que inclou la piscina coberta, la piscina descoberta i la piscina coberta i les dependències esportives auxiliars, servei de bar inclòs.

Es notificarà el present acord a Club Natació de Granollers amb expressió dels recursos pertinents.

Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Club Natació Granollers per a les obres de seguretat en l'edifici de les piscines vas 1 i vas 2, construïdes l'any 1972, i nucli de comunicacions.

El Ple acorda deixar sense efecte el conveni anterior aprovat pel Ple de data 24 de novembre de 2020.

El Ple aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el Club Natació Granollers per a les obres de seguretat en l’edifici de les piscines vas 1 i vas 2 construïdes l’any 1972, i el nucli de comunicacions.

S’acorda publicar al registre de convenis, de conformitat a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es notificarà aquesta resolució als interessats.

Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: Primàries.

7.- Aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2023.

El Ple estima les al·legacions efectuades per l’entitat Servei Català de la Salut d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.

Els Ple acorda desestimar les al·legacions efectuades per l’entitat Apce Bcn SL d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.

El Ple acorda aprovar definitivament la modificació de l’OF.1.1. Impost sobre Béns Immobles en els termes que constaven a l’acord d’aprovació inicial, i la modificació que s’estableix corresponent al redactat dels articles 5.2 i 5.3 que fixen i regulen l’exempció prevista per aquells centres sanitaris que siguin de titularitat pública d’acord amb el següent redactat:

«Article 5. Exempcions

1.Gaudiran d'exempció els béns següents:...

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:...

e) Els immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública sempre que estiguin directament afectes al compliment de les finalitats específiques d'aquests centres. Juntament amb la sol·licitud d'exempció s'haurà de presentar certificat emès per l'òrgan de l'Administració pública al que estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l'ús de l'immoble.

3. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 2.a), 2.b), 2.c) i 2.e) es requerirà que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció. »

S’aprova definitivament la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

El Ple aprova definitivament la modificació de les Ordenances fiscals dels Impostos en els termes previstos a la part expositiva d'aquest acord i a la part dispositiva primera:

 • OF 1.3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 • OF 1.5. Impost sobre Activitats Econòmiques.

S’aprova definitivament la modificació de les Ordenances fiscals de les Taxes que es citen a continuació, en els termes que s'indiquen a la part expositiva d'aquest acord:

 • OF 2.1. Taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per expedició de documents administratius.

 • OF 2.2. Taxa per serveis urbanístics i d'habitatge.

 • OF 2.7. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i altres residus municipals.

 • OF 2.11. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

 • OF 2.12. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels terrenys de domini públic.

 • OF 2.14. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 • OF 2.15. Taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats recreatives.

 • OF 2.18. Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.

El Ple aprova definitivament la imposició i ordenació de l'OF 2.23. Taxa per la utilització privativa del domini públic local amb llocs de venda al Mercat de Sant Carles en els termes que s'indiquen a la part expositiva d'aquest acord.

S’acorda exposar al públic els anteriors acords amb els recursos que en contra seva hi corresponguin.

Aprovat amb els vots a favor del PSC. Abstenció: ERC i Junts per Granollers. En contra: Ciutadans i Primàries.

8.- Iniciar l’expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament i serveis destinats a la xarxa de telecomunicacions municipal de l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites.

El Ple acorda iniciar l'expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament i serveis destinats a la xarxa de telecomunicacions municipal (XTM), LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 de l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, així com el Consorci Montserrat Montero, a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

EL Ple autoritza la despesa de la present contractació per import de 575.546,00 € més IVA del 21% per import 120.864,66 € que fa un total de 696.410,66 €.

S’autoritza la despesa municipal i es declara la plurianualitat.

La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries esmentades, a tenor de l’article 117.2 i Disposició Addicional 3.2 de la LCSP, atès que quan el contracte es formalitzi en l’exercici anterior al de l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent i possibles pròrrogues de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

S’aproven els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació anticipada.

Es delega a la Junta de Govern Local, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les competències de:

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte

 • Aprovació de modificacions del contracte

 • Aprovació de prorrogues del contractes

 • Aprovació de qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte

El Ple designa com a responsable del contracte al senyor Xavier Sánchez Castellana, Cap de secció de telecomunicacions de l’Ajuntament de Granollers.

Es publicarà l’anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la web municipal.

Es comunicarà a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present acord.

Aprovat amb els vots a favor del PSC i Ciutadans. Abstenció: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

9.- Adscriure una parcel·la de titularitat municipal a favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i del Consorci Besòs Tordera, per a la implantació d’una planta d’enriquiment (upgrading) i injecció de biometà a la xarxa de gas.

El Ple proposa l’adscripció 660,98 m², situats al sud-est de la parcel·la cadastral de titularitat municipal, a favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (CGRVOR) i del Consorci Besòs Tordera (CBT), per a la implantació d’una planta d’enriquiment (upgrading) i injecció de biometà a la xarxa gasista, d’acord amb el plànol 01 (Adscripció terreny; Situació i Finca Cadastral) de la Memòria presentada amb registre d’entrada.

El Ple determina que la conservació i manteniment de la porció de terreny adscrita serà efectuat solidàriament per el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (CGRVOR) i Consorci Besòs Tordera (CBT).

Es farà constar aquesta circumstància al inventari de béns de la Corporació.

Aprovat per unanimitat.

10.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità, els ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, i l’empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera per a l’exercici 2023.

El Ple aprova el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l’exercici 2023.

El Ple autoritza i disposa la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent, per l'anualitat 2023, per un import de 953.833,34 € a l’empresa Sagalés SA, com endossament de l’aportació al finançament del servei que es presta en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i L6. Aquest import serà regularitzat, si s’escau, amb l’aprovació de la liquidació de comptes de l’exercici.

S’autoritza i disposa la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent, a l’empresa Sagalés SA, per l'anualitat 2023, per un import de 28.000 euros per a la línia Xavier Quincoces.

S’autoritza i disposa la previsió de despesa per import màxim de 70.550,00 € per a les cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per a l'exercici 2023, de conformitat amb la clàusula 3a i l'annex 5 del conveni a què fa referència el punt primer d'aquest acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària - atencions assistencials gent gran. En cas que la despesa anterior sigui superior a la prevista, aquesta s'aprovarà mitjançant resolució del regidor delegat.

El Ple acorda condicionar l’execució de les despeses a les que es fa referencia en els punts segon, tercer i quart d’aquest acord, a l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2023

Es faculta l'il·lustre Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a què fa referencia el punt primer d’aquest acord.

Es notificarà aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A.

Aprovat per unanimitat.

11.- Aprovar la segona ordre de continuïtat del contracte de gestió de servei públic de subministrament d'aigua a Granollers.

El Ple acorda resoldre la discrepància, aixecar la suspensió i acordar continuar amb el procediment per ordenar la continuïtat del contracte de gestió de servei públic de subministrament d’aigua a Granollers amb l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

S’aprova l’ordre de continuació del contracte de gestió de servei públic de subministrament d’aigua a Granollers amb l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA des del 1 de gener de 2023 fins el dia 30 de juny de 2023, o fins a la data de formalització del nou contracte si aquesta és anterior, per tal de donar continuïtat a un servei municipal obligatori i indispensable, facturant el servei als usuaris d’acord amb les darreres tarifes aprovades i mantenint inalterades la resta de condicions previstes als plecs reguladors de l’anterior contracte formalitzat amb data 27 d’octubre de 1971, modificat mitjançant annex de data 31 de juliol de 2012.

Es notificarà a l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, amb expressió dels recursos corresponents.

Aprovat amb els vots a favor del PSC, Junts per Granollers i Ciutadans. Abstenció: ERC. En contra: Primàries.

12.- Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.

El Ple acorda ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

S'acorda sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

El Ple acorda donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Es considerarà definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

S’acorda formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Es donarà trasllat del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

Aprovat per unanimitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers pel Servei Tècnic Punt de Trobada, any 2023.

El Ple aprova el nou conveni de col·laboració entre el Departament d’igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, d’acord al document adjunt, que té per objecte encarregar la gestió del servei tècnic del Punt de Trobada al partit judicial de Granollers que estendrà la seva durada des de l’1 de gener de 2023 o des de la data de signatura del present conveni (si aquesta es posterior) i fins al 31 de desembre del 2023, amb possibilitat de renovació si les parts ho acorden fins a un limit de 4 anys.

S’acorda imputar l’aportació econòmica que abonarà el Departament d'Igualtat i Feminismes en el marc d’aquesta addenda al conveni, per un import total de 90.109,99 €, amb càrrec a la partida d’ingressos K4211/45022 de l’exercici pressupostari 2023.

Es publicarà el present conveni al Portal de Transparència, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es notificarà el present acord al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i al servei de comptabilitat municipal.

S’acorda remetre al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per a la tramitació de la signatura.

Aprovat per unanimitat.

14.- Ratificar l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de Granollers per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

El Ple ratifica la resolució d’Alcaldia per a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Granollers per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, d’acord al document adjunt a l’expedient.

El Ple aprova les aportacions econòmiques del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Granollers per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 i en concret els imports assignats pels exercicis 2022; 2023; 2024 i 2025, de les diferents línies d’acció i amb càrrec a les partides d'ingressos del pressupostos i exercicis corresponents que es detallen a continuació o els futurs que es disposin.

Línia acció

2022

2023

2024

2025

Sistema d’atenció i resposta integral a dones en situació de violència masclista

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Xarxa del servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+

30.032,34 €

30.032,34 €

30.032,34 €

30.032,34 €

Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades

93.431,75 €

93.431,75 €

102.774,93 €

102.774,93 €

Es notificarà el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes, via EaCat, i a les persones interessades.

Aprovat per unanimitat.