Dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 11 punts a l'ordre del dia

25 de Maig 2009

 El proper dimarts, 26 de maig, a les 19.30 h i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc la sessió plenària corresponent a aquest mes, amb aquest ordre del dia:


1).- Aprovació de l'acta de la sessió de 28 d'abril de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 13 a 16, corresponents als dies 6, 14, 20 i 27 d'abril de 2009, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.11, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 5/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 15/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS,
 MOBILITAT I SEGURETAT

7).- Dictamen relatiu a adjudicar definitivament el contracte de serveis pel manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

8).- Dictamen relatiu a la modificació de tarifes de subministrament d'aigua a cobrar per l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua potable, SOREA SA.

9).- Dictamen relatiu a aprovar la revisió de preus corresponents a les escomeses, comptadors i treballs complementaris del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat per a 2009.

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la liquidació definitiva del servei de transport urbà de viatgers amb l’empresa AGSL corresponent a l'exercici 2008.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

11).- Proposta relativa a aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector 28C del terme municipal de Granollers.


TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS