Resum dels acords del Ple municipal del mes d'abril

El darrer ple del mandat va servir perquè tres regidors s'acomiadessin públicament: Isabel Alcalde, Josep Maria Junqueras i Joana Santano

27 d'Abril 2011
+

4).- Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions Locals 2011, que s'han de celebrar el proper dia 22 de maig de 2011.

En la sessió plenària d'aquest dimarts 26 d'abril es procedeix a fer el sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal electoral, per designar el President i vocals que han de formar part de la mesa electoral en les Eleccions Municipals a celebrar el dia 22 de maig de 2011.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de la transformació de l'organisme assessor de participació sectorial i territorial Pla Director de Societat del Coneixement en el "Consell Assessor de Societat del Coneixement", i de la seva composició i règim de funcionament.

El Ple aprova la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Societat del Coneixement en el Pla Director de Societat del Coneixement. Així es desestimen les al·legacions a l'annex I del document presentades pel grup municipal d'ERC ja què no es consideren essencials per proporcionar transversalitat suficient. En canvi, s'estimen les al·legacions formulades als articles 3, 5, 9 i 12 sobre la composició, funcions, règim general de funcionament i modificació del règim de funcionament del Consell Assessor de Societat del Coneixement, expressades pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja que es considera que representen una millora del règim de funcionament, que cal tenir en compte, perquè contribueixen a una millor interpretació del mateix i a una major agilitat i dinamització del Consell per augmentar la capacitat per a recollir propostes i treballar projectes concrets.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 378 de 29 de març de 2.011 referent autoritzar i avalar operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros, a contractar per la societat mercantil Granollers Promocions SA amb la CEPB.

El Ple aprova autoritzar i avalar l'operació de crèdit a llarg termini d'un import de 2.000.000 d'euros a contractar per la societat mercantil Granollers Promocions SA.

Votació: a favor: PSC. Abstencions: CiU, PP, ERC

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 12/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

El Ple aprova la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 121.000,00 € per la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no ampliable.

Aprovat per unanimitat

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 11/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.
El Ple aprova la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 195.550,00 € per la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no ampliable.

Votació: a favor: PSC. Abstencions: CiU, PP, ERC

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb fons públics de Granollers, en quant els criteris d'admissió.

El Ple aprovar inicialment la modificació del reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb fons públics de Granollers, en quant els criteris d'admissió. L'article sobre els recursos econòmics de la unitat familiar queda aprovat de la següent manera:

Recursos econòmics de la unitat familiar: Anualment es valorarà el tipus de prestacions vigents en el moment, i es modificarà a l'annex I l'apartat de situació familiar amb la documentació acreditativa necessària. Sempre es tindrà en compte que la documentació sigui vigent en el moment de realitzar la preinscripció.

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

10).-  MOCIONS

No hi ha cap moció.