Gestió Tributària

El Servei Municipal de Gestió Tributària està adscrit a la Direcció d'Hisenda.

Les principals funcions que desenvolupa el Servei de Gestió Tributària són:

 • La creació i el manteniment dels padrons dels tributs municipals
 • La comprovació i la inspecció de tributs propis o per delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
 • La gestió cadastral, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre
 • La pràctica de liquidacions
 • La resolució dels recursos administratius
 • La concessió o denegació de beneficis fiscals
 • La incoació i tramitació d'expedients sancionadors tributaris derivats de les competències delegades
 • L'assessorament en matèria d’elaboració d’ordenances fiscals
 • L'elaboració de plans de control tributari
 • La informació i l'assistència de les persones interessades

Així mateix gestiona els impostos municipals, les taxes i els preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles urbans, rústics i especials (IBIU,IBIR i BICE)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
 • Impost sobre les activitats econòmiques (IAE)
 • Expedients de contribucions especials (CESP)
 • Taxa d'escombraries domiciliàries (ESCM)
 • Taxa de clavegueram (CL)
 • Taxa d'utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per empreses de subministrament
 • Preus Públics per a la recollida i tractament de residus comercials


Contacte:

C. Sant Josep 7, 1a planta

08401 Granollers

Tel. 93 842 66 39

Correu electrònic: gestiotributaria@granollers.cat

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14.00 h