UP2030 - Urban Planning and design ready for 2030

Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030
Accions de recerca i innovació per donar suport a la implementació de la Missió Ciutats Neutres i Intel·ligents

+
Taller participatiu (29 de març de 2023)

Segueix-nos a les xarxes socials! Canal Twitter de Climatubers   Canal Instagram de l'Ajuntament de Granollers

El projecte UP2030 té com a objectiu acompanyar les ciutats en la transició cap a la neutralitat climàtica. Es parla de neutralitat climàtica o neutralitat de carboni quan hi ha un balanç zero entre les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i els processos responsables de l'absorció del carboni de l'atmosfera.

El projecte desenvolupa el marc metodològic 5UP que dona suport a les ciutats per tal de:
  • Actualitzar les polítiques, codis i regulacions que permeten assolir la nova visió de barris i ciutats neutres.
  • Millorar l'habitabilitat als barris i a les ciutats.
  • Replicar les solucions proposades en els barris pilot, per aconseguir un impacte a tota la ciutat, mitjançant acords de governança, implementació de projectes i dotació de recursos financers.
  • Compartir les bones pràctiques entre les ciutats europees.
La participació inclusiva és clau en tot el projecte, perquè les necessitats reals de les comunitats es reflecteixin en les visions de la ciutat i les intervencions codissenyades. UP2030 té un impacte específic en la justícia espacial i dona l'oportunitat a la ciutadania de participar en la transició ecològica de les ciutats, esdevenint agents del canvi. 
 
 
 

El següent gràfic resumeix els objectius del projecte: crear una dinàmica de sistemes, incloent models climàtics, sectorials i de serveis per a l'avaluació dels impactes del canvi climàtic (directes i indirectes), les mesures i el desenvolupament d'estratègies combinades d'adaptació i mitigació.

 
La Comissió Europea ha atorgat el projecte UP2030 del programa H2020, en el que l'Ajuntament de Granollers participa com a soci de la mà d'Aquatec, juntament amb altres ciutats com Belfast, Budapest, Istanbul, Lisboa, Milà, Munster, Rio de Janeiro Rotterdam, Tessalònica i Zagreb.
 
Aquest projecte té una durada de 36 mesos a partir de la seva data d’inici (1 de febrer de 2023) i el desenvolupen quaranta-quatre socis, una entitat afiliada i una entitat associada. El projecte està liderat per FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV – FHG (Alemanya).
El pressupost total és de 12,4 milions d'euros i l’Ajuntament de Granollers disposa de 190.250 euros.
 
UP2030 a Granollers
 
A Granollers, el pilot es centra en el futur desenvolupament del sector 129-La Bòbila i la transformació de l'estació de mercaderies, amb l'objectiu d'introduir la innovació multiescala al planejament i disseny de les ciutats, integrant objectius de neutralitat climàtica, resiliència i equitat. 
 
En relació a aquest futur barri de la ciutat s’identificaran les necessitats i els reptes, la visió i el full de ruta a desenvolupar per esdevenir un barri habitable i desitjable. Així mateix, aquest full de ruta ha de ser útil per la rehabilitació d’altres sectors ja consolidats a la ciutat. 
 
La participació s'organitzarà al llarg de 4 tallers participatius que tindran lloc entre 2023 i 2025:
 
1. Primer taller sobre Barris neutres a Granollers, habitables i desitjables. Centrat en necessitats i reptes - 29 de març i 6 de juny de 2023 a Can Jonch. 
2. Segon taller centrat en les visions dels barris i la ciutat - 24 de gener de 2024 al Centre Tecnològic i Universitari de Roca Umbert (CTUG)
3. Tercer taller centrat en l'acció - previst pel novembre de 2024
4. Quart taller centrat en l'avaluació del procés - previst pel 2n trimestre de 2025