Pla estratègic Granollers 2030. Elaboració d'un Pla d'acció local d'Agenda Urbana

  
  

Convocatòria: 

Projectes pilot de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana espanyola

Política Palanca:              1. Agenda Urbana

Component:                     2. Rehabilitació Habitatge i Renegeració Urbana

Inversió:                          6. Projecte Pilot Agenda Urbana Espanyola

 

Introducció

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 27 de juliol del 2021, va aprovar el protocol de col·laboració amb la Secretaria General d´Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per elaborar el pla d'acció de l´Agenda Urbana a Granollers. Aquest marc de treball sʻintegra en el procés dʻelaboració del pla estratègic Granollers 2030, amb lʻobjectiu que lʻAgenda Urbana es converteixi en un instrument que tradueixi en actuacions concretes i aterri de forma efectiva els objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. 

Objectius

La finalitat és  avançar cap a un territori més saludable, sostenible i cohesionat, mitjançant la participació i el compromís del conjunt de la ciutat: administracions, empreses, entitats i ciutadania.

Prenent com a referència els objectius de l'Agenda Urbana i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) s'ha fet un treball d'identificació dels reptes de Granollers amb horitzó 2030, que es converteixen en el punt de partida per al procés d'elaboració del pla. Són reptes transversals i tenen una perspectiva integral, en què cadascun contribueix i depèn dels altres.

• Fomentar la transició ecològica i fer front a l'emergència climàtica

• Treballar per a la prosperitat econòmica i la redistribució de la riquesa

• Promoure la igualtat d'oportunitats i de cohesió social

• Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública

Descripció
 
Des de Granollers es vol elaborar un pla d'acció per a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, que pugui servir de guia per a altres entitats locals, i que disposi d'un model de governança participativa, a través del procés d'elaboració del Pla estratègic Granollers 2030.
 
Aquest Pla estratègic Granollers 2030, té quatre elements pilars:
  • Està alineat amb les agendes globals com l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda Urbana.
  • Té un lideratge distribuït, amb una direcció col·legiada formada per tres persones comissàries externes a l'ajuntament, dues persones de l'àmbit acadèmic, i dues persones de l'equip de l'ajuntament.
  • Impulsa un procés participatiu obert a la ciutadania.
  • Estableix missions de ciutat, que són objectius amb una visió transversal i vocació transformadora, que han de ser compartits per diversos agents.
Accions

Les accions, que han de donar resposta als reptes transversals, s'han d'elaborar i desenvolupar a partir del treball col·laboratiu de tots els agents.

 

 

Amb l'objectiu d’escoltar les veus, opinions i aportacions de tots els sectors de la ciutat, així com garantir la transparència i el retiment comptes de tot el procés d'elaboració, s'han dissenyat espais i òrgans de governança, espais de deliberació, esdeveniments i activitats de participació ciutadana i espais d’informació i comunicació.

Fites i cronograma

Març-Juny 2021

Identificació de projectes transformadors i transversals de ciutat

Març- Juliol 2021

Disseny de la metodologia per a l'elaboració del pla i aprovació del document inicial

Juliol-Desembre 2021

Desenvolupament i redacció dels projectes alineats amb l'AUE: renaturalització, mobilitat elèctrica i oficina de la dada

Octubre 2021-Abril 2022

Desenvolupament de les activitats de participació, sessions de treball dels grups motor, debat del consell de ciutat i redacció final del document Misiones Granollers 2030

Maig 2022

Aprovació del document de missions Granollers 2030

Juny-Setembre 2022

Compilació de tots els documents i elaboració del Pla d´Acció d´Agenda Urbana

 

Finançament

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

200.000€

D’acord a la convocatòria, l’import de la subvenció s’ha de destinar a actuacions executades en l’àmbit d’actuació en el període comprès entre març de 2020 i setembre de 2022.

* Desembre de 2021: Aprovació de la llista de projectes admesos per a l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana espanyola, per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.