Adreça

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU)

Adreça :
C. Aragó, 244-248. Barcelona
Telèfon :
932 147 000
Descripció :

Funcions:

a) Gestionar les sol·licituds d'autorització ambiental, i les seves revisions, i emetre les propostes de declaració d'impacte ambiental d'acord amb les competències atribuïdes per la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.
b) Custodiar els expedients d'autorització ambiental i dels projectes tècnics de les activitats.
c) Emetre els informes ambientals que corresponguin segons la normativa i integrar els informes ambientals emesos per altres òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
d) Avaluar els resultats dels actes de control i instruir, si escau, els expedients corresponents.
e) Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i la ciutadania en matèria de prevenció i control de les activitats.
f) Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre-la dels ens locals en matèria d'activitats.
g) Gestionar els mitjans tècnics de control i prevenció de la contaminació que li hagin assignat.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.